30.5.2017

  Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1.7.2017 - doplnění položek v kontrolním hlášení

  V souvislosti s novelou zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1.7.2017 dochází k rozšíření okruhu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti. Oblast trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti (Hlava IV, Díl 2 zákona o DPH) bude doplněna o následující položky:

  1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
  V § 92b se doplňuje odstavec 3, který zní:
  "(3) Při poskytnutí zprostředkovatelské služby podle § 92 odst. 5 plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.".

  3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
  V § 92d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
  "(2) Při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.".

  4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
  V § 92e se doplňuje odstavec 3, který zní:
  "(3) Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.".

  6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka

  7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví
  Za § 92e se vkládá nový § 92ea, který včetně nadpisu zní:
  "§ 92ea Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech
  Plátce použije režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí zdanitelného plnění plátci, pokud se jedná o:
  a) dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, nebo
  b) dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.".

  Celý číselník kódů předmětu plnění pro účely vykázání přenesení daňové povinnosti pro období od 1.7.2017 (předpokládaná účinnost novely zákona o DPH) je následující:
  1 Zlato
  1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
  3 Dodání nemovité věci
  3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
  4 Stavební a montážní práce
  4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
  5 Zboží uvedené v příloze č.5
  6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
  7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví
  11 Povolenky na emise skleníkových plynů
  12 Obiloviny a technické plodiny
  13 Kovy
  14 Mobilní telefony
  15 Integrované obvody
  16 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
  17 Videoherní konzole
  18 Dodání certifikátů elektřiny
  19 Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
  20 Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
  21 Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací

  Aktualizované Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení obsahující tyto nové kódy a další související informace k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u nových plnění budou k dispozici v okamžiku zveřejnění příslušné právní úpravy ve Sbírce zákonů.


  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 40.13.1 ze dne 05.09.2018