Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce
Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro banky a jiné fin. instituce
Tabulka: Název položky
Věta: UJ

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
11PVýnosy z úroků a podobné výnosy
2 Pz toho: úroky z dluhových cenných papírů
32PNáklady na úroky a podobné náklady
4 Pz toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů
53PVýnosy z akcií a podílů
6 Pv tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem
7 P b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem
8 P c) ostatní výnosy z akcií a podílů
94PVýnosy z poplatků a provizí
105PNáklady na poplatky a provize
116PZisk nebo ztráta z finančních operací
127POstatní provozní výnosy
138POstatní provozní náklady
149PSprávní náklady
15 Pv tom: a) náklady na zaměstnance
16 P z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění
17 P b) ostatní správní náklady
1810PRozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
1911POdpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
2012PRozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek
2113POdpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám
2214PRozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
2315PZtráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
2416PRozpuštění ostatních rezerv
2517PTvorba a použití ostatních rezerv
2618PPodíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
2719PZisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
2820PMimořádné výnosy
2921PMimořádné náklady
3022PZisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
3123PDaň z příjmů
3224PZisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018