Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů



Vyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele
Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele
Tabulka: A K T I V A
Věta: UA

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1 P | ZAKTIVA CELKEM
2A.P | ZPohledávky za upsaný základní kapitál
3B.P | ZDlouhodobý majetek
4B.I.P | ZDlouhodobý nehmotný majetek
5B.I.1.PZřizovací výdaje
6B.I.2.PNehmotné výsledky výzkumu a vývoje
7B.I.3PSoftware
8B.I.4.POcenitelná práva
9B.I.5.PGoodwill
10B.I.6.PJiný dlouhodobý nehmotný majetek
11B.I.7.PNedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
12B.I.8.PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
13B.II.P | ZDlouhodobý hmotný majetek
14B.II.1.PPozemky
15B.II.2.PStavby
16B.II.3.PSamostatné movité věci a soubory movitých věcí
17B.II.4.PPěstitelské celky trvalých porostů
19B.II.6.PJiný dlouhodobý hmotný majetek
20B.II.7.PNedokončený dlouhodobý hmotný majetek
21B.II.8.PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
22B.II.9.POceňovací rozdíl k nabytému majetku
23B.III.P | ZDlouhodobý finanční majetek
24B.III.1.PPodíly v ovládaných a řízených osobách
25B.III.2.PPodíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
26B.III.3POstatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
27B.III.4.PPůjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
28B.III.5.PJiný dlouhodobý finanční majetek
29B.III.6.PPořizovaný dlouhodobý finanční majetek
30B.III.7.PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
31C.P | ZOběžná aktiva
32C.I.P | ZZásoby
33C.I.1.PMateriál
34C.I.2.PNedokončená výroba a polotovary
35C.I.3.PVýrobky
37C.I.5.PZboží
38C.I.6.PPoskytnuté zálohy na zásoby
39C.II.P | ZDlouhodobé pohledávky
40C.II.1.PPohledávky z obchodních vztahů
41C.II.2.PPohledávky - ovládající a řídící osoba
42C.II.3.PPohledávky - podstatný vliv
43C.II.4.PPohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
44C.II.5.PDlouhodobé poskytnuté zálohy
45C.II.6.PDohadné účty aktivní
46C.II.7.PJiné pohledávky
47C.II.8.POdložená daňová pohledávka
48C.III.P | ZKrátkodobé pohledávky
49C.III.1.PPohledávky z obchodních vztahů
50C.III.2.PPohledávky - ovládající a řídící osoba
51C.III.3.PPohledávky - podstatný vliv
52C.III.4.PPohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
53C.III.5.P Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
54C.III.6.PStát - daňové pohledávky
55C.III.7.PKrátkodobé poskytnuté zálohy
56C.III.8.PDohadné účty aktivní
57C.III.9.PJiné pohledávky
58C.IV.P | ZKrátkodobý finanční majetek
59C.IV.1.PPeníze
60C.IV.2.PÚčty v bankách
61C.IV.3.PKrátkodobé cenné papíry a podíly
62C.IV.4.PPořizovaný krátkodobý finanční majetek
63D.I.P | ZČasové rozlišení
64D.I.1.PNáklady příštích období
65D.I.2.PKomplexní náklady příštích období
66D.I.3.PPříjmy příštích období
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018