Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele
  Tabulka: A K T I V A
  Věta: UA

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1 P | ZAKTIVA CELKEM
  2A.P | ZPohledávky za upsaný základní kapitál
  3B.P | ZDlouhodobý majetek
  4B.I.P | ZDlouhodobý nehmotný majetek
  5B.I.1.PZřizovací výdaje
  6B.I.2.PNehmotné výsledky výzkumu a vývoje
  7B.I.3PSoftware
  8B.I.4.POcenitelná práva
  9B.I.5.PGoodwill
  10B.I.6.PJiný dlouhodobý nehmotný majetek
  11B.I.7.PNedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
  12B.I.8.PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
  13B.II.P | ZDlouhodobý hmotný majetek
  14B.II.1.PPozemky
  15B.II.2.PStavby
  16B.II.3.PSamostatné movité věci a soubory movitých věcí
  17B.II.4.PPěstitelské celky trvalých porostů
  19B.II.6.PJiný dlouhodobý hmotný majetek
  20B.II.7.PNedokončený dlouhodobý hmotný majetek
  21B.II.8.PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
  22B.II.9.POceňovací rozdíl k nabytému majetku
  23B.III.P | ZDlouhodobý finanční majetek
  24B.III.1.PPodíly v ovládaných a řízených osobách
  25B.III.2.PPodíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
  26B.III.3POstatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
  27B.III.4.PPůjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
  28B.III.5.PJiný dlouhodobý finanční majetek
  29B.III.6.PPořizovaný dlouhodobý finanční majetek
  30B.III.7.PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
  31C.P | ZOběžná aktiva
  32C.I.P | ZZásoby
  33C.I.1.PMateriál
  34C.I.2.PNedokončená výroba a polotovary
  35C.I.3.PVýrobky
  37C.I.5.PZboží
  38C.I.6.PPoskytnuté zálohy na zásoby
  39C.II.P | ZDlouhodobé pohledávky
  40C.II.1.PPohledávky z obchodních vztahů
  41C.II.2.PPohledávky - ovládající a řídící osoba
  42C.II.3.PPohledávky - podstatný vliv
  43C.II.4.PPohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
  44C.II.5.PDlouhodobé poskytnuté zálohy
  45C.II.6.PDohadné účty aktivní
  46C.II.7.PJiné pohledávky
  47C.II.8.POdložená daňová pohledávka
  48C.III.P | ZKrátkodobé pohledávky
  49C.III.1.PPohledávky z obchodních vztahů
  50C.III.2.PPohledávky - ovládající a řídící osoba
  51C.III.3.PPohledávky - podstatný vliv
  52C.III.4.PPohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
  53C.III.5.P Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
  54C.III.6.PStát - daňové pohledávky
  55C.III.7.PKrátkodobé poskytnuté zálohy
  56C.III.8.PDohadné účty aktivní
  57C.III.9.PJiné pohledávky
  58C.IV.P | ZKrátkodobý finanční majetek
  59C.IV.1.PPeníze
  60C.IV.2.PÚčty v bankách
  61C.IV.3.PKrátkodobé cenné papíry a podíly
  62C.IV.4.PPořizovaný krátkodobý finanční majetek
  63D.I.P | ZČasové rozlišení
  64D.I.1.PNáklady příštích období
  65D.I.2.PKomplexní náklady příštích období
  66D.I.3.PPříjmy příštích období
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 40.14.1 ze dne 17.09.2018