Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů



Vyhláška: 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
Tabulka: A K T I V A
Věta: UR

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1A.P | ZDlouhodobý majetek celkem
2A.I.P | ZDlouhodobý nehmotný majetek
3A.I.1.PNehmotné výsledky výzkumu a vývoje
4A.I.2.PSoftware
5A.I.3.POcenitelná práva
6A.I.4.PDrobný dlouhodobý nehmotný majetek
7A.I.5.POstatní dlouhodobý nehmotný majetek
8A.I.6.PNedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
9A.I.7.PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
10A.II.P | ZDlouhodobý hmotný majetek celkem
11A.II.1.PPozemky
12A.II.2.PUmělecká díla, předměty a sbírky
13A.II.3.PStavby
14A.II.4.PSamostatné movité věci a soubory movitých věcí
15A.II.5.PPěstitelské celky trvalých porostů
16A.II.6.PZákladní stádo a tažná zvířata
17A.II.7.PDrobný dlouhodobý hmotný majetek
18A.II.8.POstatní dlouhodobý hmotný majetek
19A.II.9.PNedokončený dlouhodobý hmotný majetek
20A.II.10.PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
21A.III.P | ZDlouhodobý finanční majetek celkem
22A.III.1.PPodíly v ovládaných a řízených osobách
23A.III.2.PPodíly v osobách pod podstatným vlivem
24A.III.3.PDluhové cenné papíry držené do splatnosti
25A.III.4.PPůjčky organizačním složkám
26A.III.5.POstatní dlouhodobé půjčky
27A.III.6.POstatní dlouhodobý finanční majetek
28A.III.7.PPořizovaný dlouhodobý finanční majetek
29A.IV.P | ZOprávky k dlouhodobému majetku celkem
30A.IV.1.POprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
31A.IV.2.POprávky k softwaru
32A.IV.3.POprávky k ocenitelným právům
33A.IV.4.POprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
34A.IV.5.POprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
35A.IV.6.POprávky ke stavbám
36A.IV.7.POprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
37A.IV.8.POprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
38A.IV.9.POprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
39A.IV.10.POprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
40A.IV.11.POprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
41B.P | ZKrátkodobý majetek celkem
42B.I.P | ZZásoby celkem
43B.I.1.PMateriál na skladě
44B.I.2.PMateriál na cestě
45B.I.3.PNedokončená výroba
46B.I.4.PPolotovary vlastní výroby
47B.I.5.PVýrobky
48B.I.6.PZvířata
49B.I.7.PZboží na skladě a v prodejnách
50B.I.8.PZboží na cestě
51B.I.9.PPoskytnuté zálohy na zásoby
52B.II.P | ZPohledávky celkem
53B.II.1.POdběratelé
54B.II.2.PSměnky k inkasu
55B.II.3.PPohledávky za eskontované cenné papíry
56B.II.4.PPoskytnuté provozní zálohy
57B.II.5.POstatní pohledávky
58B.II.6.PPohledávky za zaměstnanci
59B.II.7.PPohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
60B.II.8.PDaň z příjmů
61B.II.9.POstatní přímé daně
62B.II.10.PDaň z přidané hodnoty
63B.II.11.POstatní daně a poplatky
64B.II.12.PNároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
65B.II.13.PNároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
66B.II.14.PPohledávky za účastníky sdružení
68B.II.16.PPohledávky z vydaných dluhopisů
69B.II.17.PJiné pohledávky
70B.II.18.PDohadné účty aktivní
71B.II.19.POpravná položka k pohledávkám
72B.III.P | ZKrátkodobý finanční majetek celkem
73B.III.1.PPokladna
74B.III.2.PCeniny
75B.III.3.PÚčty v bankách
76B.III.4.PMajetkové cenné papíry k obchodování
77B.III.5.PDluhové cenné papíry k obchodování
78B.III.6.POstatní cenné papíry
79B.III.7.PPořizovaný krátkodobý finanční majetek
80B.III.8.PPeníze na cestě
81B.IV.P | ZJiná aktiva celkem
82B.IV.1PNáklady příštích období
83B.IV.2.PPříjmy příštích období
84B.IV.3.PKursové rozdíly aktivní
85 P | ZAktiva celkem
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018