Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
Tabulka: P A S I V A
Věta: US

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1A.P | ZVlastní zdroje celkem
2A.I.P | ZJmění celkem
3A.I.1.PVlastní jmění
4A.I.2.PFondy
6A.II.P | ZVýsledek hospodaření celkem
7A.II.1.PÚčet výsledku hospodaření
8A.II.2.PVýsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
9A.II.3.PNerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
10B.P | ZCizí zdroje celkem
11B.I.P | ZRezervy celkem
12B.I.1.PRezervy
13B.II.P | ZDlouhodobé závazky celkem
14B.II.1.PDlouhodobé bankovní úvěry
15B.II.2.PVydané dluhopisy
16B.II.3.PZávazky z pronájmu
17B.II.4.PPřijaté dlouhodobé zálohy
18B.II.5.PDlouhodobé směnky k úhradě
19B.II.6.PDohadné účty pasivní
20B.II.7.POstatní dlouhodobé závazky
21B.III.P | ZKrátkodobé závazky celkem
22B.III.1.PDodavatelé
23B.III.2.PSměnky k úhradě
24B.III.3.PPřijaté zálohy
25B.III.4.POstatní závazky
26B.III.5.PZaměstnanci
27B.III.6.POstatní závazky vůči zaměstnancům
28B.III.7.PZávazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
29B.III.8.PDaň z příjmů
30B.III.9.POstatní přímé daně
31B.III.10.PDaň z přidané hodnoty
32B.III.11.POstatní daně a poplatky
33B.III.12.PZávazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
34B.III.13.PZávazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
35B.III.14.PZávazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
36B.III.15.PZávazky k účastníkům sdružení
38B.III.17.PJiné závazky
39B.III.18.PKrátkodobé bankovní úvěry
40B.III.19.PEskontní úvěry
41B.III.20.PVydané krátkodobé dluhopisy
42B.III.21.PVlastní dluhopisy
43B.III.22.PDohadné účty pasivní
44B.III.23.POstatní krátkodobé finanční výpomoci
45B.IV.P | ZJiná pasiva celkem
46B.IV.1.PVýdaje příštích období
47B.IV.2.PVýnosy příštích období
48B.IV.3.PKursové rozdíly pasivní
49 P | ZPASIVA CELKEM
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018