Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
  Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
  Tabulka: Název položky
  Věta: UT

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1A.P | ZNáklady
  2A.I.P | ZSpotřebované nákupy celkem
  3A.I.1.PSpotřeba materiálu
  4A.I.2.PSpotřeba energie
  5A.I.3.PSpotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
  6A.I.4.PProdané zboží
  7A.II.P | ZSlužby celkem
  8A.II.5.POpravy a udržování
  9A.II.6.PCestovné
  10A.II.7.PNáklady na reprezentaci
  11A.II.8.POstatní služby
  12A.III.P | ZOsobní náklady celkem
  13A.III.9.PMzdové náklady
  14A.III.10.PZákonné sociální pojištění
  15A.III.11.POstatní sociální pojištění
  16A.III.12.PZákonné sociální náklady
  17A.III.13POstatní sociální náklady
  18A.IV.P | ZDaně a poplatky celkem
  19A.IV.14.PDaň silniční
  20A.IV.15.PDaň z nemovitosti
  21A.IV.16.POstatní daně a poplatky
  22A.V.P | ZOstatní náklady celkem
  23A.V.17.PSmluvní pokuty a úroky z prodlení
  24A.V.18POstatní pokuty a penále
  25A.V.19POdpis nedobytné pohledávky
  26A.V.20.PÚroky
  27A.V.21.PKursové ztráty
  28A.V.22.PDary
  29A.V.23.PManka a škody
  30A.V.24.PJiné ostatní náklady
  31A.VI.P | ZOdpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
  32A.VI.25.POdpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  33A.VI.26.PZůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  34A.VI.27.PProdané cenné papíry a podíly
  35A.VI.28.PProdaný materiál
  36A.VI.29.PTvorba rezerv
  37A.VI.30.PTvorba opravných položek
  38A.VII.P | ZPoskytnuté příspěvky celkem
  39A.VII.31.PPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
  40A.VII.32.PPoskytnuté členské příspěvky
  41A.VIII.P | ZDaň z příjmů celkem
  42A.VIII.33PDodatečné odvody daně z příjmů
  43 P | ZNáklady celkem
  44B.P | ZVýnosy
  45B.I.P | ZTržby za vlastní výkony a za zboží celkem
  46B.I.1.PTržby za vlastní výrobky
  47B.I.2.PTržby z prodeje služeb
  48B.I.3PTržby za prodané zboží
  49B.II.P | ZZměny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
  50B.II.4.PZměna stavu zásob nedokončené výroby
  51B.II.5.PZměna stavu zásob polotovarů
  52B.II.6.PZměna stavu zásob výrobků
  53B.II.7.PZměna stavu zvířat
  54B.III.P | ZAktivace celkem
  55B.III.8.PAktivace materiálu a zboží
  56B.III.9.PAktivace vnitroorganizačních služeb
  57B.III.10.PAktivace dlouhodobého nehmotného majetku
  58B.III.11.PAktivace dlouhodobého hmotného majetku
  59B.IV.P | ZOstatní výnosy celkem
  60B.IV.12.PSmluvní pokuty a úroky z prodlení
  61B.IV.13.POstatní pokuty a penále
  62B.IV.14.PPlatby za odepsané pohledávky
  63B.IV.15.PÚroky
  64B.IV.16.PKursové zisky
  65B.IV.17.PZúčtování fondů
  66B.IV.18.PJiné ostatní výnosy
  67B.V.P | ZTržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
  68B.V.19.PTržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  69B.V.20.PTržby z prodeje cenných papírů a podílů
  70B.V.21.PTržby z prodeje materiálu
  71B.V.22.PVýnosy z krátkodobého finančního majetku
  72B.V.23.PZúčtování rezerv
  73B.V.24.PVýnosy z dlouhodobého finančního majetku
  74B.V.25.PZúčtování opravných položek
  75B.VI.P | ZPřijaté příspěvky celkem
  76B.VI.26.PPřijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
  77B.VI.27.PPřijaté příspěvky (dary)
  78B.VI.28.PPřijaté členské příspěvky
  79B.VII.P | ZProvozní dotace celkem
  80B.VII.29.PProvozní dotace
  81 P | ZVýnosy celkem
  82C.P | ZVýsledek hospodaření před zdaněním
  83C.34.PDaň z příjmů
  84D.P | ZVýsledek hospodaření po zdanění
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 40.14.1 ze dne 17.09.2018