Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele
  Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění
  Tabulka: Název položky
  Věta: UB

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1I.P | ZTržby za prodej zboží
  2A.P | ZNáklady vynaložené na prodané zboží
  3+P | ZObchodní marže
  4II.P | ZVýkony
  5II.1.PTržby za prodej vlastních výrobků a služeb
  6II.2.PZměna stavu zásob vlastní činnosti
  7II.3.PAktivace
  8B.P | ZVýkonová spotřeba
  9B.1.PSpotřeba materiálu a energie
  10B.2.PSlužby
  11+P | ZPřidaná hodnota
  12C.P | ZOsobní náklady
  13C.1.PMzdové náklady
  14C.2.POdměny členům orgánů společnosti a družstva
  15C.3.PNáklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
  16C.4.PSociální náklady
  17D.P | ZDaně a poplatky
  18E.P | ZOdpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  19III.P | ZTržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
  20III.1.PTržby z prodeje dlouhodobého majetku
  21III.2PTržby z prodeje materiálu
  22F.P | ZZůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
  23F.1.PZůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
  24F.2.PProdaný materiál
  25G.P | ZZměna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
  26IV.P | ZOstatní provozní výnosy
  27H.P | ZOstatní provozní náklady
  28V.P | ZPřevod provozních výnosů
  29I.P | ZPřevod provozních nákladů
  30*P | ZProvozní výsledek hospodaření
  31VI.P | ZTržby z prodeje cenných papírů a podílů
  32J.P | ZProdané cenné papíry a podíly
  33VII.P | ZVýnosy z dlouhodobého finančního majetku
  34VII.1.PVýnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
  35VII.2.PVýnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
  36VII.3.PVýnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
  37VIII.P | ZVýnosy z krátkodobého finančního majetku
  38K.P | ZNáklady z finančního majetku
  39IX.P | ZVýnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
  40L.P | ZNáklady z přecenění cenných papírů a derivátů
  41M.P | ZZměna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
  42X.P | ZVýnosové úroky
  43N.P | ZNákladové úroky
  44XI.P | ZOstatní finanční výnosy
  45O.P | ZOstatní finanční náklady
  46XII.P | ZPřevod finančních výnosů
  47P.P | ZPřevod finančních nákladů
  48*P | ZFinanční výsledek hospodaření
  49Q.P | ZDaň z příjmů za běžnou činnost
  50Q.1.P- splatná
  51Q.2.P- odložená
  52**P | ZVýsledek hospodaření za běžnou činnost
  53XIII.P | ZMimořádné výnosy
  54R.P | ZMimořádné náklady
  55S.P | ZDaň z příjmů z mimořádné činnosti
  56S.1.P- splatná
  57S.2.P- odložená
  58*P | ZMimořádný výsledek hospodaření
  59T.P | ZPřevod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
  60***P | ZVýsledek hospodaření za účetní období (+/-)
  61****P | ZVýsledek hospodaření před zdaněním
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 40.14.1 ze dne 17.09.2018