Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele
Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění
Tabulka: Název položky
Věta: UB

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1I.P | ZTržby za prodej zboží
2A.P | ZNáklady vynaložené na prodané zboží
3+P | ZObchodní marže
4II.P | ZVýkony
5II.1.PTržby za prodej vlastních výrobků a služeb
6II.2.PZměna stavu zásob vlastní činnosti
7II.3.PAktivace
8B.P | ZVýkonová spotřeba
9B.1.PSpotřeba materiálu a energie
10B.2.PSlužby
11+P | ZPřidaná hodnota
12C.P | ZOsobní náklady
13C.1.PMzdové náklady
14C.2.POdměny členům orgánů společnosti a družstva
15C.3.PNáklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
16C.4.PSociální náklady
17D.P | ZDaně a poplatky
18E.P | ZOdpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
19III.P | ZTržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
20III.1.PTržby z prodeje dlouhodobého majetku
21III.2PTržby z prodeje materiálu
22F.P | ZZůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
23F.1.PZůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
24F.2.PProdaný materiál
25G.P | ZZměna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
26IV.P | ZOstatní provozní výnosy
27H.P | ZOstatní provozní náklady
28V.P | ZPřevod provozních výnosů
29I.P | ZPřevod provozních nákladů
30*P | ZProvozní výsledek hospodaření
31VI.P | ZTržby z prodeje cenných papírů a podílů
32J.P | ZProdané cenné papíry a podíly
33VII.P | ZVýnosy z dlouhodobého finančního majetku
34VII.1.PVýnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
35VII.2.PVýnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
36VII.3.PVýnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
37VIII.P | ZVýnosy z krátkodobého finančního majetku
38K.P | ZNáklady z finančního majetku
39IX.P | ZVýnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
40L.P | ZNáklady z přecenění cenných papírů a derivátů
41M.P | ZZměna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
42X.P | ZVýnosové úroky
43N.P | ZNákladové úroky
44XI.P | ZOstatní finanční výnosy
45O.P | ZOstatní finanční náklady
46XII.P | ZPřevod finančních výnosů
47P.P | ZPřevod finančních nákladů
48*P | ZFinanční výsledek hospodaření
49Q.P | ZDaň z příjmů za běžnou činnost
50Q.1.P- splatná
51Q.2.P- odložená
52**P | ZVýsledek hospodaření za běžnou činnost
53XIII.P | ZMimořádné výnosy
54R.P | ZMimořádné náklady
55S.P | ZDaň z příjmů z mimořádné činnosti
56S.1.P- splatná
57S.2.P- odložená
58*P | ZMimořádný výsledek hospodaření
59T.P | ZPřevod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
60***P | ZVýsledek hospodaření za účetní období (+/-)
61****P | ZVýsledek hospodaření před zdaněním
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018