Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele
Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - účelové členění
Tabulka: Název položky
Věta: UE

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1I.P | ZTržby z prodeje výrobků, zboží a služeb
2A.P | ZNáklady prodeje
3*P | ZHrubý zisk nebo ztráta
4B.P | ZOdbytové náklady
5C.P | ZSprávní režie
6II.P | ZJiné provozní výnosy
7D.P | ZJiné provozní náklady
8*P | ZProvozní výsledek hospodaření
9III.P | ZTržby z prodeje cenných papírů a podílů
10E.P | ZProdané cenné papíry a podíly
11IV.P | ZVýnosy z dlouhodobého finančního majetku
12IV.1.PVýnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
13IV.2.PVýnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
14IV.3.PVýnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
15V.P | ZVýnosy z krátkodobého finančního majetku
16F.P | ZNáklady z finančního majetku
17VI.P | ZVýnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
18G.P | ZNáklady z přecenění cenných papírů a derivátů
19H.P | ZZměna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
20VII.P | ZVýnosové úroky
21I.P | ZNákladové úroky
22VIII.P | ZOstatní finanční výnosy
23J.P | ZOstatní finanční náklady
24IX.P | ZPřevod finančních výnosů
25K.P | ZPřevod finančních nákladů
26*P | ZFinanční výsledek hospodaření
27L.P | ZDaň z příjmů za běžnou činnost
28L.1.P- splatná
29L.2.P- odložená
30**P | ZVýsledek hospodaření za běžnou činnost
31X.P | ZMimořádné výnosy
32M.P | ZMimořádné náklady
33N.P | ZDaň z příjmů z mimořádné činnosti
34N.1.P- splatná
35N.2.P- odložená
36**P | ZMimořádný výsledek hospodaření
37O.P | ZPřevod podílu na výsledku hospodaření společníkům
38***P | ZVýsledek hospodaření za účetní období
39****P | ZVýsledek hospodaření před zdaněním
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018