Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce
Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro banky a jiné fin. instituce
Tabulka: P A S I V A
Věta: UH

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
11PZávazky vůči bankám a družstevním záložnám
2 Pv tom: a) splatné na požádání
3 P b) ostatní závazky
42PZávazky vůči klientům - členům družstevních záložen
5 Pv tom: a) splatné na požádání
6 P b) ostatní závazky
73PZávazky z dluhových cenných papírů
8 Pv tom: a) emitované dluhové cenné papíry
9 P b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů
104POstatní pasiva
115PVýnosy a výdaje příštích období
126PRezervy
13 Pv tom: a) na důchody a podobné závazky
14 P b) na daně
15 P c) ostatní
167PPodřízené závazky
178PZákladní kapitál
209PEmisní ážio
2110PRezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
22 Pv tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy
23 P b) ostatní rezervní fondy
24 P c) ostatní fondy ze zisku
2511PRezervní fond na nové ocenění
2612PKapitálové fondy
2713POceňovací rozdíly
28 Pz toho: a) z majetku a závazků
29 P b) ze zajišťovacích derivátů
30 P c) z přepočtu účastí
3114PNerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
3215PZisk nebo ztráta za účetní období
33 PPasiva celkem
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018