Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 502/2002 Sb., pro pojišťovny
Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro pojišťovny
Tabulka: A K T I V A
Věta: UK

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1A.PPohledávky za upsaný základní kapitál
2B.PDlouhodobý nehmotný majetek, z toho:
3 Pa) zřizovací výdaje
4 Pb) goodwill
5C.PFinanční umístění (investice)
6C.I.PPozemky a stavby (nemovitosti), z toho:
7 Pa) provozní nemovitosti
8C.II.PFinanční umístění v podnikatelských seskupeních
9C.II.1.PPodíly v ovládaných osobách
10C.II.2.PDluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám
11C.II.3.PPodíly s podstatným vlivem
12C.II.4.PDluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto osobám
13C.III.PJiná finanční umístění
14C.III.1.PAkcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly
15C.III.2.PDluhové cenné papíry, v tom:
16C.III.3.PFinanční umístění v investičních sdruženích
17C.III.5.POstatní půjčky
18C.III.6.PDepozita u finančních institucí
19C.III.7.POstatní finanční umístění
20C.IV.PDepozita při aktivním zajištění
21D.PFinanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník
22E.PDlužníci
23E.I.PPohledávky z operací přímého pojištění
24 Pa) pohledávky za ovládanými osobami
25 Pb) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
26E.I.1.Ppojistníci
28E.II.PPohledávky z operací zajištění
29 Pa) pohledávky za ovládanými osobami
30 Pb) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
31E.III.POstatní pohledávky
32 Pa) pohledávky za ovládanými osobami
33 Pb) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
34F.POstatní aktiva
35F.I.PDlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby
36F.II.PHotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně
37F.IV.PJiná aktiva
38G.PPřechodné účty aktiv
39G.I.PNaběhlé úroky a nájemné
40G.II.POdložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy,v tom odděleně:
41 Pa) v životním pojištění
42 Pb) v neživotním pojištění
43G.III.POstatní přechodné účty aktiv, z toho:
44 Pa) dohadné položky aktivní
45 PAKTIVA CELKEM
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018