Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 502/2002 Sb., pro pojišťovny
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro pojišťovny
  Tabulka: A K T I V A
  Věta: UK

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1A.PPohledávky za upsaný základní kapitál
  2B.PDlouhodobý nehmotný majetek, z toho:
  3 Pa) zřizovací výdaje
  4 Pb) goodwill
  5C.PFinanční umístění (investice)
  6C.I.PPozemky a stavby (nemovitosti), z toho:
  7 Pa) provozní nemovitosti
  8C.II.PFinanční umístění v podnikatelských seskupeních
  9C.II.1.PPodíly v ovládaných osobách
  10C.II.2.PDluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám
  11C.II.3.PPodíly s podstatným vlivem
  12C.II.4.PDluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto osobám
  13C.III.PJiná finanční umístění
  14C.III.1.PAkcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly
  15C.III.2.PDluhové cenné papíry, v tom:
  16C.III.3.PFinanční umístění v investičních sdruženích
  17C.III.5.POstatní půjčky
  18C.III.6.PDepozita u finančních institucí
  19C.III.7.POstatní finanční umístění
  20C.IV.PDepozita při aktivním zajištění
  21D.PFinanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník
  22E.PDlužníci
  23E.I.PPohledávky z operací přímého pojištění
  24 Pa) pohledávky za ovládanými osobami
  25 Pb) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
  26E.I.1.Ppojistníci
  28E.II.PPohledávky z operací zajištění
  29 Pa) pohledávky za ovládanými osobami
  30 Pb) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
  31E.III.POstatní pohledávky
  32 Pa) pohledávky za ovládanými osobami
  33 Pb) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
  34F.POstatní aktiva
  35F.I.PDlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby
  36F.II.PHotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně
  37F.IV.PJiná aktiva
  38G.PPřechodné účty aktiv
  39G.I.PNaběhlé úroky a nájemné
  40G.II.POdložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy,v tom odděleně:
  41 Pa) v životním pojištění
  42 Pb) v neživotním pojištění
  43G.III.POstatní přechodné účty aktiv, z toho:
  44 Pa) dohadné položky aktivní
  45 PAKTIVA CELKEM
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 40.14.1 ze dne 17.09.2018