Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny
Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro zdravotní pojišťovny
Tabulka: A K T I V A
Věta: UO

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1A.PDlouhodobý nehmotný majetek
2B.PFinanční umístění (investice)
3C.PDlouhodobý hmotný majetek
4D.PDlouhodobý finanční majetek
5 PI. Podíly v podnikatelských seskupeních
6 P1. Podíly v ovládaných osobách
7 P2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám
8 P3. Podíly s podstatným vlivem
9 P4. Dluhopisy vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto osobám
10 PII. Jiný dlouhodobý finanční majetek
11 P1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly
12 P2. Dluhové cenné papíry
13 P3. Depozita u finančních institucí
14 P4. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
15E.PDlužníci
16 PI. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění
17 P1. za plátci pojistného
18 P2. za poskytovateli zdravotní péče
19 P3. z přerozdělení pojistného
20 P4. z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění
21 P5. z přeplatků do zajišťovacího fondu
22 P6. z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči
23 P7. ostatní pohledávky
24 PII. Ostatní pohledávky
25F.POstatní aktiva
26 PI. Zásoby
27 PII. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně, z toho:
28 PZvláštní bankovní účty
29 P1. základního fondu
30 P2. rezervního fondu
31 P3. provozního fondu
32 P4. sociálního fondu
34 P6. fondu prevence
35 P7. fondu pro úhradu preventivní péče
36 P8. fondu pro zprostředkování úhrady zdravotní péče
37 P9. fondu pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018