Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro zdravotní pojišťovny
  Tabulka: A K T I V A
  Věta: UO

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1A.PDlouhodobý nehmotný majetek
  2B.PFinanční umístění (investice)
  3C.PDlouhodobý hmotný majetek
  4D.PDlouhodobý finanční majetek
  5 PI. Podíly v podnikatelských seskupeních
  6 P1. Podíly v ovládaných osobách
  7 P2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám
  8 P3. Podíly s podstatným vlivem
  9 P4. Dluhopisy vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto osobám
  10 PII. Jiný dlouhodobý finanční majetek
  11 P1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly
  12 P2. Dluhové cenné papíry
  13 P3. Depozita u finančních institucí
  14 P4. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
  15E.PDlužníci
  16 PI. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění
  17 P1. za plátci pojistného
  18 P2. za poskytovateli zdravotní péče
  19 P3. z přerozdělení pojistného
  20 P4. z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění
  21 P5. z přeplatků do zajišťovacího fondu
  22 P6. z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči
  23 P7. ostatní pohledávky
  24 PII. Ostatní pohledávky
  25F.POstatní aktiva
  26 PI. Zásoby
  27 PII. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně, z toho:
  28 PZvláštní bankovní účty
  29 P1. základního fondu
  30 P2. rezervního fondu
  31 P3. provozního fondu
  32 P4. sociálního fondu
  34 P6. fondu prevence
  35 P7. fondu pro úhradu preventivní péče
  36 P8. fondu pro zprostředkování úhrady zdravotní péče
  37 P9. fondu pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 40.14.1 ze dne 17.09.2018