Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
Tabulka: Název položky
Věta: UT

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1A.P | ZNáklady
2A.I.P | ZSpotřebované nákupy celkem
3A.I.1.PSpotřeba materiálu
4A.I.2.PSpotřeba energie
5A.I.3.PSpotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
6A.I.4.PProdané zboží
7A.II.P | ZSlužby celkem
8A.II.5.POpravy a udržování
9A.II.6.PCestovné
10A.II.7.PNáklady na reprezentaci
11A.II.8.POstatní služby
12A.III.P | ZOsobní náklady celkem
13A.III.9.PMzdové náklady
14A.III.10.PZákonné sociální pojištění
15A.III.11.POstatní sociální pojištění
16A.III.12.PZákonné sociální náklady
17A.III.13POstatní sociální náklady
18A.IV.P | ZDaně a poplatky celkem
19A.IV.14.PDaň silniční
20A.IV.15.PDaň z nemovitosti
21A.IV.16.POstatní daně a poplatky
22A.V.P | ZOstatní náklady celkem
23A.V.17.PSmluvní pokuty a úroky z prodlení
24A.V.18POstatní pokuty a penále
25A.V.19POdpis nedobytné pohledávky
26A.V.20.PÚroky
27A.V.21.PKursové ztráty
28A.V.22.PDary
29A.V.23.PManka a škody
30A.V.24.PJiné ostatní náklady
31A.VI.P | ZOdpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
32A.VI.25.POdpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
33A.VI.26.PZůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
34A.VI.27.PProdané cenné papíry a podíly
35A.VI.28.PProdaný materiál
36A.VI.29.PTvorba rezerv
37A.VI.30.PTvorba opravných položek
38A.VII.P | ZPoskytnuté příspěvky celkem
39A.VII.31.PPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
40A.VII.32.PPoskytnuté členské příspěvky
41A.VIII.P | ZDaň z příjmů celkem
42A.VIII.33PDodatečné odvody daně z příjmů
43 P | ZNáklady celkem
44B.P | ZVýnosy
45B.I.P | ZTržby za vlastní výkony a za zboží celkem
46B.I.1.PTržby za vlastní výrobky
47B.I.2.PTržby z prodeje služeb
48B.I.3PTržby za prodané zboží
49B.II.P | ZZměny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
50B.II.4.PZměna stavu zásob nedokončené výroby
51B.II.5.PZměna stavu zásob polotovarů
52B.II.6.PZměna stavu zásob výrobků
53B.II.7.PZměna stavu zvířat
54B.III.P | ZAktivace celkem
55B.III.8.PAktivace materiálu a zboží
56B.III.9.PAktivace vnitroorganizačních služeb
57B.III.10.PAktivace dlouhodobého nehmotného majetku
58B.III.11.PAktivace dlouhodobého hmotného majetku
59B.IV.P | ZOstatní výnosy celkem
60B.IV.12.PSmluvní pokuty a úroky z prodlení
61B.IV.13.POstatní pokuty a penále
62B.IV.14.PPlatby za odepsané pohledávky
63B.IV.15.PÚroky
64B.IV.16.PKursové zisky
65B.IV.17.PZúčtování fondů
66B.IV.18.PJiné ostatní výnosy
67B.V.P | ZTržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
68B.V.19.PTržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
69B.V.20.PTržby z prodeje cenných papírů a podílů
70B.V.21.PTržby z prodeje materiálu
71B.V.22.PVýnosy z krátkodobého finančního majetku
72B.V.23.PZúčtování rezerv
73B.V.24.PVýnosy z dlouhodobého finančního majetku
74B.V.25.PZúčtování opravných položek
75B.VI.P | ZPřijaté příspěvky celkem
76B.VI.26.PPřijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
77B.VI.27.PPřijaté příspěvky (dary)
78B.VI.28.PPřijaté členské příspěvky
79B.VII.P | ZProvozní dotace celkem
80B.VII.29.PProvozní dotace
81 P | ZVýnosy celkem
82C.P | ZVýsledek hospodaření před zdaněním
83C.34.PDaň z příjmů
84D.P | ZVýsledek hospodaření po zdanění
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018