Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele
Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele
Tabulka: P A S I V A
Věta: UD

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1 P | ZPASIVA CELKEM
2A.P | ZVlastní kapitál
3A.I.P | ZZákladní kapitál
4A.I.1.PZákladní kapitál
5A.I.2.PVlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
6A.I.3.PZměny základního kapitálu
7A.II.P | ZKapitálové fondy
8A.II.1.PEmisní ážio
9A.II.2.POstatní kapitálové fondy
10A.II.3.POceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
12A.III.P | ZRezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
13A.III.1.PZákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
14A.III.2.PStatutární a ostatní fondy
15A.IV.P | ZVýsledek hospodaření minulých let
16A.IV.1.PNerozdělený zisk minulých let
17A.IV.2.PNeuhrazená ztráta minulých let
18A.V.P | ZVýsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
19B.P | ZCizí zdroje
20B.I.P | ZRezervy
21B.I.1.PRezervy podle zvláštních právních předpisů
22B.I.2.PRezerva na důchody a podobné závazky
23B.I.3.PRezerva na daň z příjmů
24B.I.4.POstatní rezervy
25B.II.P | ZDlouhodobé závazky
26B.II.1.PZávazky z obchodních vztahů
27B.II.2.PZávazky - ovládající a řídící osoba
28B.II.3.PZávazky - podstatný vliv
29B.II.4.PZávazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
30B.II.5.PDlouhodobé přijaté zálohy
31B.II.6.PVydané dluhopisy
32B.II.7.PDlouhodobé směnky k úhradě
33B.II.8.PDohadné účty pasivní
34B.II.9.PJiné závazky
35B.II.10.POdložený daňový závazek
36B.III.P | ZKrátkodobé závazky
37B.III.1.PZávazky z obchodních vztahů
38B.III.2.PZávazky - ovládající a řídící osoba
39B.III.3.PZávazky - podstatný vliv
40B.III.4.PZávazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
41B.III.5.PZávazky k zaměstnancům
42B.III.6.PZávazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
43B.III.7.PStát - daňové závazky a dotace
44B.III.8.PKrátkodobé přijaté zálohy
45B.III.9.PVydané dluhopisy
46B.III.10.PDohadné účty pasivní
47B.III.11.PJiné závazky
48B.IV.P | ZBankovní úvěry a výpomoci
49B.IV.1.PBankovní úvěry dlouhodobé
50B.IV.2.PKrátkodobé bankovní úvěry
51B.IV.3.PKrátkodobé finanční výpomoci
52C.I.P | ZČasové rozlišení
53C.I.1.PVýdaje příštích období
54C.I.2.PVýnosy příštích období
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018