Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele
  Tabulka: P A S I V A
  Věta: UD

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1 P | ZPASIVA CELKEM
  2A.P | ZVlastní kapitál
  3A.I.P | ZZákladní kapitál
  4A.I.1.PZákladní kapitál
  5A.I.2.PVlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
  6A.I.3.PZměny základního kapitálu
  7A.II.P | ZKapitálové fondy
  8A.II.1.PEmisní ážio
  9A.II.2.POstatní kapitálové fondy
  10A.II.3.POceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
  12A.III.P | ZRezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
  13A.III.1.PZákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
  14A.III.2.PStatutární a ostatní fondy
  15A.IV.P | ZVýsledek hospodaření minulých let
  16A.IV.1.PNerozdělený zisk minulých let
  17A.IV.2.PNeuhrazená ztráta minulých let
  18A.V.P | ZVýsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
  19B.P | ZCizí zdroje
  20B.I.P | ZRezervy
  21B.I.1.PRezervy podle zvláštních právních předpisů
  22B.I.2.PRezerva na důchody a podobné závazky
  23B.I.3.PRezerva na daň z příjmů
  24B.I.4.POstatní rezervy
  25B.II.P | ZDlouhodobé závazky
  26B.II.1.PZávazky z obchodních vztahů
  27B.II.2.PZávazky - ovládající a řídící osoba
  28B.II.3.PZávazky - podstatný vliv
  29B.II.4.PZávazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
  30B.II.5.PDlouhodobé přijaté zálohy
  31B.II.6.PVydané dluhopisy
  32B.II.7.PDlouhodobé směnky k úhradě
  33B.II.8.PDohadné účty pasivní
  34B.II.9.PJiné závazky
  35B.II.10.POdložený daňový závazek
  36B.III.P | ZKrátkodobé závazky
  37B.III.1.PZávazky z obchodních vztahů
  38B.III.2.PZávazky - ovládající a řídící osoba
  39B.III.3.PZávazky - podstatný vliv
  40B.III.4.PZávazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
  41B.III.5.PZávazky k zaměstnancům
  42B.III.6.PZávazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  43B.III.7.PStát - daňové závazky a dotace
  44B.III.8.PKrátkodobé přijaté zálohy
  45B.III.9.PVydané dluhopisy
  46B.III.10.PDohadné účty pasivní
  47B.III.11.PJiné závazky
  48B.IV.P | ZBankovní úvěry a výpomoci
  49B.IV.1.PBankovní úvěry dlouhodobé
  50B.IV.2.PKrátkodobé bankovní úvěry
  51B.IV.3.PKrátkodobé finanční výpomoci
  52C.I.P | ZČasové rozlišení
  53C.I.1.PVýdaje příštích období
  54C.I.2.PVýnosy příštích období
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 40.14.1 ze dne 17.09.2018