Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele
  Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - účelové členění
  Tabulka: Název položky
  Věta: UE

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1I.P | ZTržby z prodeje výrobků, zboží a služeb
  2A.P | ZNáklady prodeje
  3*P | ZHrubý zisk nebo ztráta
  4B.P | ZOdbytové náklady
  5C.P | ZSprávní režie
  6II.P | ZJiné provozní výnosy
  7D.P | ZJiné provozní náklady
  8*P | ZProvozní výsledek hospodaření
  9III.P | ZTržby z prodeje cenných papírů a podílů
  10E.P | ZProdané cenné papíry a podíly
  11IV.P | ZVýnosy z dlouhodobého finančního majetku
  12IV.1.PVýnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
  13IV.2.PVýnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
  14IV.3.PVýnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
  15V.P | ZVýnosy z krátkodobého finančního majetku
  16F.P | ZNáklady z finančního majetku
  17VI.P | ZVýnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
  18G.P | ZNáklady z přecenění cenných papírů a derivátů
  19H.P | ZZměna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
  20VII.P | ZVýnosové úroky
  21I.P | ZNákladové úroky
  22VIII.P | ZOstatní finanční výnosy
  23J.P | ZOstatní finanční náklady
  24IX.P | ZPřevod finančních výnosů
  25K.P | ZPřevod finančních nákladů
  26*P | ZFinanční výsledek hospodaření
  27L.P | ZDaň z příjmů za běžnou činnost
  28L.1.P- splatná
  29L.2.P- odložená
  30**P | ZVýsledek hospodaření za běžnou činnost
  31X.P | ZMimořádné výnosy
  32M.P | ZMimořádné náklady
  33N.P | ZDaň z příjmů z mimořádné činnosti
  34N.1.P- splatná
  35N.2.P- odložená
  36**P | ZMimořádný výsledek hospodaření
  37O.P | ZPřevod podílu na výsledku hospodaření společníkům
  38***P | ZVýsledek hospodaření za účetní období
  39****P | ZVýsledek hospodaření před zdaněním
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 40.14.1 ze dne 17.09.2018