Nápověda ke stránce Součty údajů o tržbách

  Agregované údaje (součty tržeb) umožňují náhled na evidovaná data tržeb v systému evidence tržeb podle § 26 zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, (dále jen „ZoET“).

  Obecné informace o součtech

  Údaje o tržbách jsou pravidelně sčítány do větších celků, které jsou poplatníkům zpřístupněny ve formě agregovaných údajů o evidovaných tržbách (součtů).
  Agregace je prováděna podle těchto údajů (dimenzí):
  • Datum tržby - součet je proveden za všechny tržby stejného dne, měsíce, čtvrtletí nebo roku.
   Do časového období se sčítají tržby dle Data započtení tržby.
   Datum započtení tržby je rovno
   a) Datu přijetí tržby (uvedené ve zprávě od poplatníka), nebo
   b) Datu přijetí datové zprávy na technické zařízení správce daně
   Případ a) nastává u většiny zaslaných tržeb
   Případ b) nastává, když se Datum přijetí tržby liší od Data přijetí datové zprávy o více, než o limity uvedené v propustných kontrolách (tj. 2 roky do minulosti, nebo 2 hodiny do budoucnosti, nebo spadá před počátek evidence tržeb)
  • DIČ poplatníka - a to podle údaje uvedeného v certifikátu použitého pro podepsání předávané Datové zprávy evidované tržby, a to jak v případě evidování vlastní tržby poplatníkem, tak při evidování tržby z pověření (podle § 9 odst. 1 ZoET). V případě, že u poplatníka proběhla změna DIČ, jsou údaje za jednotlivá DIČ agregována odděleně, ale zobrazována v agregovaných součtech vždy za všechna DIČ z historie poplatníka (viz dále).
  • DIČ pověřujícího - v případě, že se jedná o evidování tržby z pověření podle § 9 odst. 1 ZoET, jsou agregovaná data rozlišena také podle tohoto údaje.
  • Provozovna - v případě evidování vlastních tržeb poplatníkem nebo při evidování tržeb z pověření v případě, že je poplatník pověřeným (podle § 9 odst. 1 ZoET).
  Na daňovém portále jsou k dispozici tyto údaje z evidence tržeb:
  • Celková částka tržby - zobrazená v Kč, vzniká sečtením všech stejnojmenných položek evidovaných tržeb podle dimenzí agregace. Do součtů nejsou zahrnuty tržby, které správce daně považuje za duplicitní. Je-li přijata datová zpráva evidované tržby se stejnými hodnotami základních datových položek jako některá již dříve přijatá zpráva, bude nová zpráva považována za zaslání údajů o téže evidované tržbě, resp. je považována za duplicitní tržbu. Základní datové položky jsou: DIČ poplatníka, Označení provozovny, Označení pokladního zařízení, Pořadové číslo účtenky, Datum a čas přijetí tržby a Celková částka tržby.
  • Počet tržeb - obsahuje počet tržeb evidovaných za dimenze, ze kterých byla 'Celková částka tržby' agregována, tj. nejsou zahrnuty duplicitní tržby.
  Zobrazené údaje jsou dále členěny podle toho, jak byla data tržeb evidována:
  • Tržby vlastní - tržby, které poplatník evidoval sám za sebe (DIČ pověřujícího nebylo v datové zprávě o evidované tržbě vyplněné).
  • Tržby evidované za pověřující poplatníky - tržby, které poplatník evidoval za jiné poplatníky na základě jejich pověření podle § 9 odst. 1 ZoET (DIČ pověřujícího bylo v datové zprávě o evidované tržbě vyplněné obsahovalo DIČ jiného poplatníka).
  • Tržby evidované pověřenými poplatníky - tržby, které za poplatníka evidovali jiní poplatníci na základě pověření poplatníka podle §9 odst. 1 ZoET (DIČ pověřujícího bylo v datové zprávě o evidované tržbě vyplněno a obsahovalo DIČ poplatníka).
  Součty podle jednotlivých typů evidování jsou zobrazovány vždy odděleně. Tabulky se součty mohou obsahovat tyto sloupce:
  • Období - zobrazuje časový úsek agregovaných údajů tržeb. Je rozdílný podle zobrazeného časové členění na dny, měsíce, čtvrtletí a roky.
  • Poplatník - zobrazuje se pouze v případě, že u poplatníka došlo v průběhu evidování tržeb ke změně DIČ. Ve sloupci je pak uvedeno DIČ, pod kterým byla data evidována.
  • Provozovna - zobrazuje číslo provozovny poplatníka a její název, pokud byl vyplněn, nebo zkrácený údaj o lokalizaci. Pokud má přihlášená osoba povolený přístup k údajům o provozovnách, je text provozovny zobrazen jako odkaz a je možné jej použít k přechodu na zobrazení detailních údajů o provozovně. Pokud nebyla provozovna s číslem evidovaným v datech tržeb nalezena v evidenci, je zobrazen název „Neevidovaná provozovna“ (bez odkazu).
  • Pověřující - zobrazuje se pouze v případě, že se jedná o součty tržeb evidovaných z pověření (podle § 9 odst. 1 ZoET). Zobrazuje DIČ pověřujícího poplatníka.
  • Pověřený - zobrazuje se pouze v případě, že se jedná o součty tržeb evidovaných z pověření (podle § 9 odst. 1 ZoET). Zobrazuje DIČ pověřeného poplatníka.
  • Celková tržba - údaj celkové agregované částky evidovaných tržeb za zvolené dimenze.
  • Počet tržeb - údaj počtu evidovaných tržeb, ze kterých byla celková tržba sečtena.
  Na Daňovém portálu jsou zobrazována pouze data za předchozí dva roky a za rok aktuální.

  Aktuálnost agregovaných údajů tržeb

  Nad tabulkami se zobrazenými agregáty se nachází informace o aktuálnosti a stavu datové základny ve tvaru:
  'Evidovaná data byla naposledy zpracována: datum a čas zpracování.'
  Údaj zobrazuje den a čas, ke kterému byly zpracovány evidované tržby, pro které jsou zobrazeny agregované údaje. Tento údaj se vztahuje k datu a času přijetí evidované tržby na společné technické zařízení správce daně a vyjadřuje to, že byly zpracovány evidované tržby až do tohoto data a času přijetí.
  Informace může nabývat těchto stavů:
  • Všechna data byla korektně zpracována - pak je zobrazeno pouze datum a čas posledního zpracování.
  • Některá data nemohla být zpracována - pokud nebylo možné zpracovat z technických důvodů všechny evidované tržby do zobrazeného data a času, jsou agregované údaje zobrazeny s následujícím upozorněním:
   'K uvedenému datu a času nebylo možné zpracovat všechny evidované tržby. Zobrazené součty nemusí být úplné.'
   Uvedené upozornění znamená, že do údajů o celkové tržbě a počtu záznamů o tržbě nebylo možné započítat všechny evidované tržby přijaté do data a času zpracování dat, a nemusí tedy odpovídat skutečnosti. Upozornění může být doplněné o výčet nebo interval časů, které nemohly být zpracovány.
  • Data nemohou být zobrazena - pokud probíhá příprava dat pro zobrazení součtů a data nejsou v konzistentním stavu, není možné je zobrazit, je pak místo data a času posledního zpracování zobrazena následující informace:
   'Data pro součty evidovaných tržeb nebyla zatím úplně připravena a nemohou být zobrazena. Zkuste svůj požadavek na zobrazení opakovat později. Součty nejsou v této situaci vůbec dostupné.'

  Principy použití a ovládání součtů

  V následujících odstavcích jsou popsány základní možnosti práce se součty a jejich ovládání pro získání požadovaných informací.

  Součty podle období

  Jednotlivé součty jsou rozděleny podle zobrazených období. Ty jsou dostupné jako záložky na stránce, mezi kterými lze přepínat kliknutím na jednotlivé záložky. Zobrazeny jsou následující součty:
  • Poslední - zobrazuje nejaktuálnější údaje za poslední omezená časová období
  • Roční - zobrazuje údaje agregované za roky
  • Čtvrtletní - zobrazuje údaje agregované za čtvrtletí
  • Měsíční - zobrazuje údaje agregované za měsíce
  • Denní - zobrazuje údaje agregované za dny

  Filtry

  Mimo záložky 'Poslední' jsou na všech záložkách období filtry umožňující modifikovat zobrazené agregované údaje podle požadovaných kritérií. Jednotlivé filtry jsou pak zobrazeny podle typu evidovaných dat a mohou být tyto:
  • Období - zobrazuje časový úsek agregovaných údajů tržeb. Je rozdílný podle zobrazeného časové členění na dny, měsíce, čtvrtletí a roky. Ve filtru je vždy přednastavena hodnota 'Od' a 'Do' na první a poslední časovou hodnotu evidovaných dat.
  • Pověřující/Pověření - pouze v případě, že se jedná o součty tržeb evidovaných z pověření (podle § 9 odst. 1 ZoET). Výběr obsahuje tyto volby:
   • celkem: tabulka nebude obsahovat odpovídající sloupec a budou zobrazeny celkové údaje bez rozlišení na pověřující/pověřené
   • podle pověřujících/pověřených: tabulka bude obsahovat sloupec hodnot Pověřující/Pověřený s údajem odpovídající zobrazeným datům
   • pověřující/pověřený a výběr DIČ (nebo zadání DIČ v případě, že je jich velký počet): je možné vybrat určitého pověřeného/pověřujícího, pro kterého budou zobrazeny údaje v tabulkách
  • Provozovny - umožňuje omezit výběr dat podle provozovny.
   Obsahuje tyto volby:
   • celkem: tabulka nebude obsahovat odpovídající sloupec a budou zobrazeny celkové údaje bez rozlišení podle jednotlivých provozoven
   • podle provozoven: tabulka bude obsahovat sloupec 'Provozovna' s rozlišením údajů na jednotlivé provozovny
   • provozovna a její výběr (nebo zadání pokud je provozoven velké množství): pro výběr dat odpovídajících jedné vybrané provozovně
   Provozovny ve výběru (nebo zadávané) jsou omezeny pouze na tu množinu, která odpovídá evidovaným tržbám a může se lišit od počtu provozoven evidovaných ve službě 'PROVOZOVNY'.
  Filtry se uplatňují na všechny zobrazené tabulky podle typu evidovaných dat, ale vždy jen tam, kde jsou odpovídající data, tedy:
  • Provozovny - uplatní se pouze pro tabulky tržeb vlastních a evidovaných za pověřující poplatníky.
  • Pověřující - uplatní se pouze pro tabulky tržeb vlastních a evidovaných za pověřující poplatníky.
  • Pověření - uplatní se v tabulce zobrazující tržby evidované pověřenými poplatníky.
  • Filtrovat - aplikuje zvolený filtr na příslušné zobrazené tabulky.
  • Zrušit filtr a řazení - zruší nastavení filtru a řazení záznamů, resp. nastaví je na defaultní hodnoty (první a poslední období v datech, podle pověřujících, podle pověřených a podle provozoven). Nastavení se současně okamžitě aplikuje na tabulky, není potřebné kliknout na 'Filtrovat'.
  Nastavené filtry se ukládají po celou dobu přihlášení k Daňovému portálu tak, aby při přechodu na jinou službu a zpět bylo zachováno požadované zobrazení dat.

  Tabulky se součty

  Součty pro jednotlivé typy evidování dat (vlastní, za jiné, jinými) jsou zobrazeny v oddělených tabulkách (na záložce 'Poslední' ještě pro jednotlivá časová zobrazení). Tabulky, vyjma záložky 'Poslední', mají tyto společné možnosti ovládání:
  • Řazení - standardně jsou všechny tabulky řazeny podle času, období, sestupně (od nejmladších dat po nejstarší). Změnu řazení (vyjma tabulek na záložce Poslední) lze provést kliknutím na kterýkoliv název sloupce v tabulce. Řazení je pak indikováno zobrazením šipky za názvem sloupce v prvním řádku. Opětovným kliknutím na stejný název bude řazení provedeno obráceně.
  • Stránkování - pokud bude počet řádků v tabulce přesahovat maximální počet (defaultně 10), bude pod tabulkou zobrazeno ovládání pro pohyb po jednotlivých stránkách, přímé zobrazení vybrané stránky a volbu pro počet řádků tabulky na stránce.
   Toto nastavení platí pro každou tabulku zvlášť.
  • Odkaz na detail provozovny - pokud je v tabulce zobrazený sloupec 'Provozovna' a přihlášená osoba poplatníka má oprávnění pro přístup k údajům o provozovnách, tak je text provozovny zobrazen jako odkaz. Po jeho kliknutí jsou zobrazeny detailní údaje o provozovně.

  Přechody mezi součty

  Kliknutím na řádek tabulky zobrazující 'Roční', 'Čtvrtletní' nebo 'Měsíční' agregované údaje způsobí přechod na detailnější údaje v pořadí
  Roční –> Čtvrtletní –> Měsíční.
  Při tomto přechodu je současně v detailnějším zobrazení nastaven filtr na hodnoty odpovídající jednotlivým údajům v řádku (viz popis filtrů dále):
  • filtr období je nastaven na počátek a konec období v řádku (např. pro kliknutí na měsíc je nastaveno denní zobrazení od 1. do posledního dne v měsíci)
  • pokud je v tabulce sloupec 'Provozovny', je ve filtru nastaveno číslo provozovny odpovídající řádku, na kterém bylo kliknuto
  • pokud jsou v tabulce sloupece 'Pověřující'/'Pověřené', je ve filtru nastavena hodnota DIČ odpovídající řádku

  Stažení detailních údajů

  Agregované údaje z evidovaných tržeb nejsou dostupné na podrobnější úrovni než denní. Pro získání detailních údajů všech evidovaných tržeb slouží služba TRŽBY.
  Z agregovaných údajů je možné si vyžádat stažení detailních dat odpovídající zobrazeným údajům těmito způsoby:
  • Kliknutím na kterýkoliv řádek zobrazující denní údaje – dojde k přechodu na vyplnění nové žádosti pro stažení detailních dat, ve které budou předvyplněné údaje odpovídající řádku, na který bylo kliknuto, takto:
   • Za období - bude nastaveno na den odpovídající řádku agregovaných údajů
   • Typ evidování tržeb - podle tabulky typu agregovaných údajů, ve které bylo kliknuto (vlastní, pověřující, pověření), bude zvolen odpovídající typ evidovaných dat ke stažení
   • Pověřující/Pověřený - pokud byl v tabulce agregovaných údajů, na které bylo kliknuto, zobrazen i sloupec 'Pověřující'/'Pověřený', bude DIČ odpovídající zvolenému řádku předvyplněné pro stažení detailních údajů.
  • Kliknutím na tlačítko Tržby v dolní části stránky pod poslední tabulkou – dojde k přechodu na vyplnění nové žádosti s předvyplněnými údaji podle nastavení filtrů na stránce takto:
   • Za období - bude nastaveno na první a poslední den odpovídající nastavenému filtru 'Období' (např. pro roční bude 1.1. roku 'Od' a 31.12. roku 'Do').
   • Typ evidování tržeb - budou vybrány všechny typy evidovaných tržeb, které poplatník evidoval
   • Pověřující/Pověřený - pokud byla v odpovídajícím filtru agregovaných údajů nastavena určitá hodnota DIČ pro 'Pověřujícího'/'Pověřeného', bude stejné DIČ nastaveno i v žádosti pro stažení detailních dat
  Dále je možné dokončit vyplnění žádosti podle nápovědy k 'Vytvoření žádosti o detailní údaje o tržbách' a stiskem tlačítka Vytvořit žádost..
  Stiskem tlačítka 'Storno' na stránce pro vytvoření žádosti je možné se vrátit zpět na prohlížení agregovaných údajů bez vytvoření žádosti pro stažení detailních dat.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.37.1 ze dne 01.10.2021 06:34