Nápověda ke stránce Import a export

  Stránka aplikace pro správu údajů o provozovnách, která umožňuje uživateli provést akce:
  • Import provozoven - dávkové založení nových provozoven pomocí načtení externího souboru definované struktury (formát CSV)
  • Export provozoven - vytvoření a stažení/uložení souboru (formát CSV) s přehledem aktuálních provozoven poplatníka
  • Číselníky - zobrazení/stažení obsahu číselníků (formát XML), které jsou potřebné pro vytváření souboru pro import provozoven

  Kódování

  Výběrem z nabízených možností lze nastavit kódování (znakovou sadu), ve kterém jsou data uložena ve vstupním souboru (import), případně ve kterém mají být uložena do výstupního souboru (export).
  V případě importu se při zpracování vstupního souboru předpokládá, že data jsou opravdu uložena ve vybraném kódování a pokud nastavení neodpovídá skutečnosti, mohou se vyskytnout chyby, že text obsahuje nepovolené znaky.
  Podporovány jsou tyto znakové sady:
  • Windows-1250
  • ISO-8859-2
  • UTF-8

  Import provozoven

  Zejména pro poplatníky s velkým množstvím provozoven je zavedena možnost importovat seznamu provozoven ze souboru. Aplikace importované provozovny přidává do přehledu jako nové, bez jakéhokoliv porovnání s existujícími evidovanými provozovnami.
  Postup:
  • Vyberte vstupní soubor (standardní dialog internetového prohlížeče pro výběr souboru) - očekáván soubor s příponou ".csv".
  • Zkontrolujte, zda je u položky "Kódování" nastaveno stejné kódování, ve kterém jsou data uložena ve vstupním souboru, případně nastavení změňte.
  • Stiskněte tlačítko "Importovat". Soubor bude poté nahrán na server a zpracován. Budou provedeny kontroly struktury a údajů ve vstupním souboru:
   • V případě výskytu chyb bude vypsán seznam chybových hlášení a provozovny nebudou založeny.
   • Pokud se při zpracování souboru žádné chyby nevyskytnou, bude zobrazen náhled importovaných provozoven s možnostmi potvrzení (založení provozoven) nebo odmítnutí (provozovny nebudou založeny).

  Export provozoven

  Tato volba umožňuje vygenerovat do výstupního souboru seznam aktuálních provozoven poplatníka včetně všech detailních údajů.
  Postup:
  • Nastavte hodnotu položky "Kódování" - vyberte z nabídky znakovou sadu, ve které budou údaje do výstupního souboru zapsány.
  • Podle potřeby zaškrtněte volbu "Záhlaví tabulky":
   • Je-li položka zaškrtnuta, bude do výstupního souboru vygenerován první řádek se záhlavím tabulky obsahujícím názvy (popis) jednotlivých sloupců.
   • Pokud položka není zaškrtnuta, budou do souboru vygenerovány pouze údaje o provozovnách, bez záhlaví tabulky.
  • Stiskněte tlačítko "Exportovat". Vytvoří se výstupní soubor (přípona ".csv") a otevře se standardní dialog prohlížeče s výběrem názvu a umístění pro uložení souboru.
  • Uložte soubor na disk, případně jej otevřete (např. pomocí programu Microsoft Excel).

  Struktura vstupního souboru (import)

  Je očekáván soubor s oddělovači (CSV) splňující následující pravidla:
  • Oddělovačem položek je znak "středník" (";").
  • Jeden řádek obsahuje údaje o jedné provozovně.
  • Každý řádek musí obsahovat všechny položky v předepsaném pořadí (seznam s popisem a pořadím jednotlivých položek viz níže). Ty, které mají zůstat prázdné, budou mít jen dva oddělovače za sebou.
  • Pokud má textová položka obsahovat znak "středník", musí být uzavřen v uvozovkách (jinak je považován za oddělovač).*)
  • Pokud má textová položka obsahovat znak "uvozovky", musí být zdvojeny ("").*)
  • Pro kódování textu musí být použita jedna z podporovaných znakových sad (viz výše).
  *) Pravidla pro zdvojování uvozovek a uzavírání středníku do uvozovek se týkají samotného obsahu souboru CSV. Při jeho vytváření např. v Excelu se tyto úkony ručně dělat nemusí.
  Seznam položek řádku vstupního souboru (včetně předepsaného pořadí):
  1. Název provozovny
   • text (max. 255 znaků)
   • určeno pro všechny typy provozoven
   • nepovinná položka
  2. Typ provozovny
   • text (1 znak) - musí odpovídat masce "S|M|V" (S - stálá, M - mobilní, V - virtuální)
   • povinná položka
  3. Převažující činnost
   • číslo (max. 3 cifry)
   • uvedená hodnota musí být v aktuálně platném záznamu číselníku "Kódy převažujících činností provozoven"
   • povinná položka pro všechny typy provozoven
  4. Ulice
   • text (max. 38 znaků)
   • určeno pouze pro typ provozovny S (pro ostatní se ignoruje)
   • nepovinná položka
  5. Číslo popisné nebo evidenční
   • text (max. 6 znaků)
   • určeno pouze pro typ provozovny S (pro ostatní se ignoruje)
   • povinná položka pro typ provozovny S
  6. Číslo orientační
   • text (max. 4 znaky)
   • určeno pouze pro typ provozovny S (pro ostatní se ignoruje)
   • nepovinná položka
  7. Obec
   • text (max. 255 znaků)
   • musí obsahovat hodnotu aktuálně uvedenou v registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), nezohledňuje se velikost písmen (case insensitive)
   • určeno pouze pro typ provozovny S (pro ostatní se ignoruje)
   • povinná položka pro typ provozovny S
  8. PSČ
   • text (přesně 5 znaků)
   • očekáváno zadání ve formátu 5 číslic, bez mezer
   • hodnotu lze získat z registru RÚIAN, není však prováděna kontrola na shodu PSČ a obce (poplatník může mít adresu s vlastním PSČ)
   • určeno pouze pro typ provozovny S (pro ostatní se ignoruje)
   • povinná položka pro typ provozovny S
  9. Registrační značka nebo jiná jednoznačná identifikace mobilní provozovny
   • text (max. 255 znaků)
   • určeno pouze pro typ provozovny M (pro ostatní se ignoruje)
   • povinná položka pro typ provozovny M
  10. URL adresa nebo jiný údaj, který jednoznačně určí virtuální provozovnu
   • text (max. 255 znaků)
   • určeno pouze pro typ provozovny V (pro ostatní se ignoruje)
   • povinná položka pro typ provozovny V
  Číslo provozovny (viz přehled provozoven) není součástí vstupního souboru pro import. Tento údaj je provozovnám automatizovaně přidělen systémem při zakládání provozoven do evidence po úspěšně dokončeném importu.

  Struktura výstupního souboru (export)

  Výstupem exportu je soubor ve formátu s oddělovači (CSV) vytvořený podle stejných pravidel, která jsou požadována u vstupního souboru pro import.
  Struktura řádku je však oproti importu rozšířena o 2 položky (v pořadí první a druhý sloupec):
  1. Číslo provozovny - číselný identifikátor, který systém provozovně automaticky přidělí při jejím zaevidování (viz stránka Přehled aktuálních provozoven)
  2. Stav provozovny - aktuální stav provozovny (viz stránka Přehled aktuálních provozoven)
   • A - Aktivní
   • P - Přerušená
  Další sloupce přesně odpovídají požadované struktuře vstupního souboru pro import (viz výše).
  Poslední sloupec obsahuje Kód adresního místa – pokud byla při zakládání stálé provozovny adresa jednoznačně ověřena v registru RÚIAN, je zde uveden jednoznačný identifikátor adresy (tzv. kód adresního místa).

  Číselníky

  Ve vstupním souboru pro import je nutné, aby hodnoty některých položek (kód rozlišení činnosti provozovny, název obce) odpovídaly číselníkům spravovaným Generálním finančním ředitelstvím a zveřejněným na rozhraní číselníků Daňového portálu, resp. Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) spravovanému ČÚZK.
  Odkazy vedou na zobrazení obsahu číselníku ve formátu XML (obecné informace o číselnících lze nalézt na informační stránce Rozhraní číselníků, která je součástí dokumentace Daňového portálu), resp. na stránky Veřejný dálkový přístup ČÚZK, kde je možné mj. vyhledat obec nebo ověřit adresu v registru RÚIAN.>
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50