DAŇOVÝ PORTÁL

Základní informace

Zvláštní režim pro poskytování elektronických služeb se týká zahraničních osob sídlících mimo území EU, které poskytují elektronické služby alespoň v jednom členském státě EU. Tyto služby jsou přitom poskytovány osobám sídlícím na území ES, které však nejsou povinnými k dani (tj. konečným spotřebitelům).

Při zahájení činnosti podle zvláštního režimu si zahraniční osoba zvolí pouze jeden z členských států EU, kde vykazuje veškerou agendu související se zdaněním elektronických služeb poskytovaných kdekoliv na území EU. Členský stát, který si evidovaná osoba zvolí jako stát, ve kterém se přihlásí k postupu podle zvláštního režimu, je nazýván státem identifikace. Státem spotřeby se rozumí členský stát, ve kterém je místo plnění při poskytnutí elektronické služby.

 

Žádost o přidělení Daňového evidenčního čísla ( DEČ ):

Pokud je zvolena jako stát identifikace Česká republika, musí zahraniční osoba požádat příslušného správce daně v ČR o přidělení Daňového evidenčního čísla (DEČ). Příslušným správcem daně je zákonem ustanoven Finanční úřad Brno I.
Zahraniční osoba má v daném případě povinnost oznámit Finančnímu úřadu Brno I následující skutečnosti:
   · zahájení a zrušení činnosti podle zvláštního režimu,
   · změny, na jejichž základě není oprávnění dále postupovat podle zvláštního režimu a
   · změny týkající se údajů o zahájení činnosti.

Oznámení - žádost o přidělení DEČ

Podává se elektronicky. Mimo jiné musí subjekt povinně vyplnit:
   · název, pod kterým podniká (obchodní jméno),
   · adresu,
   · elektronickou adresu včetně identifikace webových stránek,
   · prohlášení, že není plátcem ani osobou evidovanou k dani v jiném členském státě a
   · daňové identifikační číslo, které mu bylo přiděleno ve třetí zemi(národní daňové číslo)

Přidělení Daňového evidenčního čísla ( DEČ ):

Po oznámení zahájení činnosti podle zvláštního režimu přidělí Finanční úřad Brno I na žádost zahraniční osobě daňové evidenční číslo. Toto rozhodnutí jí bude doručeno na e-mailovou adresu, která je uvedena v žádosti o přidělení DEČ. Pod tímto DEČ se evidovaná osoba bude přihlašovat a podávat daňové přiznání, popř. aktualizovat data uvedené v žádosti o přidělení DEČ, pokud dojde k jejich změně.

Hlášení o dani:

Evidovaná osoba je povinna podat hlášení o dani Finančnímu úřadu Brno I za každé kalendářní čtvrtletí nejpozději do 20 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Dále pak je povinna uchovávat záznamy o plnění, na které se vztahuje zvláštní režim, po dobu 10 let od konce roku, ve kterém se plnění uskutečnilo a v této době je povinna na vyžádání správce daně záznamy elektronicky poskytnout.
Hlášení o dani musí být podáno elektronicky ve formě stanovené Ministerstvem financí. Evidovaná osoba je povinna v hlášení uvést
   · daňové evidenční číslo,
   · celkovou částku za poskytnuté elektronické služby za kalendářní čtvrtletí, sníženou o daň, pro každý stát spotřeby,
   · výši daně v eurech vyčíslenou podle příslušných sazeb daně z částky poskytnuté služby ve státu spotřeby a
   · celkovou výši daně za elektronické služby poskytnuté podle zvláštního režimu na území Evropské Unie.

Správce daně daň nevyměřuje a postupuje pouze v souladu s hlášením a provedenou platbou daně.

Platba daně

Evidovaná osoba je povinna zaplatit daň ve lhůtě pro podání hlášení o dani, tedy nejpozději do 20 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Daň je povinna zaplatit v eurech ve výši uvedené v hlášení.

Odejmutí daňového evidenčního čísla ( DEČ ):

Správce daně odejme evidované osobě daňové evidenční číslo, pokud:
   · evidovaná osoba opakovaně poruší podmínky zvláštního režimu,
   · evidovaná osoba správci daně oznámí, že již nebude poskytovat elektronické služby podle zvláštního režimu,
   · zjistí, že evidovaná osoba přestala poskytovat elektronické služby podle zvláštního režimu, nebo
   · evidovaná osoba nesplňuje podmínky pro postupování podle zvláštního režimu.

Jestliže správce daně odejme daňové evidenční číslo, evidovaná osoba není oprávněna postupovat podle zvláštního režimu. Rozhodnutí o odejmutí bude doručeno na e-mailovou adresu, která je uvedena v žádosti o přidělení DEČ.

Sazby DPH v jednotlivých zemích EU:

země základní sazba DPH
Belgie 21%
Bulharsko 20%
Česká republika 21%
Dánsko 25%
Estonsko 20%
Finsko 24%
Francie 19,6%
Chorvatsko 25%
Irsko 23%
Itálie 22%
Kypr 18%
Litva 21%
Lotyšsko 21%
Lucembursko 15%
Maďarsko 27%
Malta 18%
Německo 19%
Nizozemí 21%
Polsko 23%
Portugalsko 23%
Rakousko 20%
Rakousko - Jungholz a Mittelberg 19%
Rumunsko 24%
Řecko 23%
Slovensko 20%
Slovinsko 22%
Španělsko 21%
Švédsko 25%
Velká Británie 20%
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 41.32.3 ze dne 03.07.2021 17:46