Nápověda ke stránce Ověření účtenky

Stránka aplikace pro ověření, zda účtenka byla u Finanční správy zaevidována.

Zadání údajů z účtenky

Vyplňte formulář s údaji, které by měly být součástí každé vydané účtenky:
 • Datum přijetí tržby
  • datum, kdy byla tržba přijata (povinný údaj)
  • musí být vyplněno; musí být ve správném formátu – platí předpis DD.MM.RRRR, kde DD musí být v rozsahu 1-31 a MM v rozsahu 1-12
  • je umožněno vyplnění v různých variantách – standardní český tvar, př.: 12.12.2016, nestandardní tvary, př.: 12/12/2016, 12122016, 121216; všechny varianty jsou automaticky přeformátovávány do standardního českého tvaru
 • Čas přijetí tržby
  • čas, kdy byla tržba přijata (povinný údaj)
  • položka musí být vyplněna; položka musí být ve správném formátu - platí předpis HH:MM, kde HH musí být v rozsahu 0-23, MM v rozsahu 00-59
  • čas uvádějte, prosím, vždy s přesností na minuty, jak jsou uvedeny na účtence
  • je umožněno vyplnění v různých variantách – s oddělovači, př.: 12:12 nebo bez oddělovačů, př.: 1212; všechny uvedené varianty jsou automaticky přeformátovány do standardního českého tvaru
 • Celková částka tržby v Kč
  • celková částka provedené tržby (povinný údaj)
  • položka musí být vyplněna; délka max. 8 znaků; musí obsahovat pouze číslice; může být záporná; může být použit oddělovač desetinných míst (čárka nebo tečka)
  • používejte vždy český číselný formát zápisu, např. 150 000,00
  • v případě použití čárky nebo tečky bude automaticky přeformátováno a vnímáno jako oddělovač desetinných míst
 • Účtenka obsahuje FIK
  • informace o tom, zda účtenka obsahuje kód FIK (povinný údaj)
  • musí být vyplněno
  • při vstupu je automaticky předvolena možnost „Ano“
  • při volbě „Ne“ je zneaktivněno pole pro vyplnění kódu FIK
 • Kód FIK
  • kód sloužící pro identifikaci tržby (nepovinný údaj)
  • musí být vyplněn, pokud není vyplněn kód BKP; musí být vyplněna povinná část kódu (zeleně vyznačeno) nebo celý kód; kód by měl obsahovat pouze číslice 0-9, znaky a-f nebo A-F.
 • Kód BKP
  • kód sloužící pro identifikaci tržby (nepovinný údaj)
  • musí být vyplněn, pokud není vyplněn kód FIK; musí být vyplněna povinná část kódu (zeleně vyznačeno) nebo celý kód; kód by měl obsahovat pouze číslice 0-9, znaky a-f nebo A-F.
 • Režim tržby
  • režim, ve kterém byla účtenka vydána (více informací o režimech viz zákon 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů; běžný - § 18 ZoET; zjednodušený - §23 ZoET) (povinný údaj)
  • musí být vyplněn
  • v případě, že byla účtenka vydána ve zjednodušeném režimu, pak bude na účtence uvedeno, že byla tržba evidována ve zjednodušeném režimu (módu); v případě, že účtenka nebyla vydána ve zjednodušeném režimu, pak bude na účtence uvedeno, že byla tržba evidována v běžném režimu (módu)
  • při vstupu do aplikace je automaticky předvolena možnost „běžný“

Ověření účtenky

V průběhu vyplňování údajů o účtence probíhají okamžité základní kontroly položek. Po bezchybném vyplnění všech údajů a provedení testu google reCaptcha lze provést ověření účtenky stisknutím tlačítka „Ověřit“.
 • Pokud je stále některý z údajů zadán chybně, zobrazí se u příslušné položky červeně chybové hlášení. Údaje je v tomto případě nutné opravit a stisknout znovu „Ověřit“. Dokud nebudou údaje opraveny, nelze účtenku ověřit.
 • Pokud byly údaje vyplněny správně, pak dojde k ověření účtenky. Při vyhodnocení lze vždy očekávat jeden z uvedených stavů:
  • V případě, že není účtenka nalezena, pak je na stránce zobrazeno hlášení o nenalezení účtenky včetně možných následných variant postupu (oprava údajů a znovuověření, zadání nové účtenky). Pokud pro zadanou nenalezenou účtenku stále probíhá zákonná lhůta pro její možné dodatečné zaevidování, pak je souběžně zobrazeno hlášení, ve kterém je uveden datum a čas ukončení této lhůty.
  • V případě, že byla ověřována účtenka pouze s chybnou strukturou kódu BKP nebo FIK, pak je na stránce zobrazeno hlášení o pravděpodobně chybně vyplněných údajích. Údaje je možné opravit a znovuověřit nebo zadat novou účtenku.
  • V případě, že je účtenka nalezena, pak je zobrazeno hlášení o nalezení účtenky včetně poděkování za odeslání údajů a možnosti přejít na zadání nové účtenky.
  • V případě, že je účtenka nalezena, ale nebylo možné ji jednoznačně identifikovat, pak je zobrazeno hlášení o povinnosti vyplnit celé tvary kódů BKP nebo FIK.
  • V případě, že dojde k technické chybě, pak je zobrazeno odpovídající chybové hlášení.

Zadání nové účtenky

V případě, že dojde k nenalezení účtenky a bude žádoucí zadat údaje o nové účtence, použijte, prosím, vždy tlačítko „Zadání nové účtenky“.