Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016

Zkratka:DPHKH1
Verze:03.01.08
Ze dne:22.2.2022

Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu Obecný popis struktury souborů a rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně. (dokument PDF; 316,6 kB).

Soubor definující strukturu písemnosti ke stažení: dphkh1_epo2.xsd (dphkh1_epo2.xsd).

DPHKH1 - Struktura vět

TypPopisMinimální početMaximální početPoložky
DZáznam nesoucí základní údaje o kontrolním hlášení DPH.11c_jed_vyzvy, ctvrt, d_poddp, d_zjist, dokument, k_uladis, khdph_forma, mesic, rok, vyzva_odp, zdobd_do, zdobd_od
PIdentifikace plátce11c_orient, c_pop, c_pracufo, c_telef, c_ufo, dic, email, id_dats, jmeno, naz_obce, opr_jmeno, opr_postaveni, opr_prijmeni, prijmeni, psc, sest_jmeno, sest_prijmeni, sest_telef, stat, titul, typ_ds, ulice, zast_dat_nar, zast_ev_cislo, zast_ic, zast_jmeno, zast_kod, zast_nazev, zast_prijmeni, zast_typ, zkrobchjm
A1A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a099999999c_evid_dd, c_radku, dic_odb, duzp, kod_pred_pl, zakl_dane1
A2A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 2 a 3 (§ 24, § 25) (v případě plnění podle § 108 odst. 3 písm. b) jde o plnění přijatá od 29.7.2016)099999999c_evid_dd, c_radku, dan1, dan2, dan3, dppd, k_stat, vatid_dod, zakl_dane1, zakl_dane2, zakl_dane3
A3A.3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c písm. c) bod 2099999999c_evid_dd, c_radku, d_narozeni, dup, jm_prijm_obch, k_stat, m_pobytu_sidlo, osv_plneni, vatid_odb
A4A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit0999999999c_evid_dd, c_radku, dan1, dan2, dan3, dic_odb, dppd, kod_rezim_pl, zakl_dane1, zakl_dane2, zakl_dane3, zdph_44
A5A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad01dan1, dan2, dan3, zakl_dane1, zakl_dane2, zakl_dane3
B1B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a 099999999c_evid_dd, c_radku, dan1, dan2, dan3, dic_dod, duzp, kod_pred_pl, zakl_dane1, zakl_dane2, zakl_dane3
B2B.2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny opravy odpočtu v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit0999999999c_evid_dd, c_radku, dan1, dan2, dan3, dic_dod, dppd, pomer, zakl_dane1, zakl_dane2, zakl_dane3, zdph_44
B3B.3. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně01dan1, dan2, dan3, zakl_dane1, zakl_dane2, zakl_dane3
CC. Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP)01celk_zd_a2, obrat23, obrat5, pln23, pln5, pln_rez_pren, rez_pren23, rez_pren5

DPHKH1 - Položky vět

Věta D
Záznam nesoucí základní údaje o kontrolním hlášení DPH.
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_jed_vyzvyText32\d{1,8}/\d{2}/\d{4}-\d{5}-\d{6}Číslo jednací výzvy
uveďte ve tvaru (vč. uvedených oddělovačů):
99999999/99/9999-99999-999999
V případě použití volby "rychlá odpověď na výzvu" je vyplnění položky pro další zpracování nezbytné.
ctvrtČíslo1[1-4]čtvrtletí
Období, za které kontrolní hlášení podává. Plátce vyplní kalendářní čtvrtletí, za které (příp. za jehož část) podává kontrolní hlášení. Kalendářní čtvrtletí uveďte číslicí v rozsahu 1 až 4, k vyplněné hodnotě nepřipisujte tečku. Vyplnění měsíce nebo čtvrtletí je pro další zpracování nezbytné. Pro právnickou osobu je obdobím pro podání kontrolního hlášení měsíc.
d_poddpDatum10Datum vyhotovení
Tento údaj se předvyplní dnešním datem.
d_zjistDatum10Důvody pro podání následného kontrolního hlášení zjištěny dne
vyplníte jen tehdy, pokud jste vyznačili, že podáváte následné kontrolní hlášení. V tomto případě je vyplnění dne, kdy jste zjistil(a-i) důvody pro podání následného kontrolního hlášení, pro další zpracování nezbytné. Buď "Důvody pro podání následného kontrolního hlášení zjištěny dne" anebo č.j. výzvy musí být vyplněno.
dokumentText3KH1Typ dokumentu
Musí obsahovat "KH1" - Kontrolní hlášení DPH
k_uladisText3DPHZkratka daňové úlohy
Musí obsahovat "DPH".
khdph_formaText1[BONE]Druh kontrolního hlášení
Druh kontrolního hlášení:
plátce vždy označí, o jaký druh kontrolního hlášení se jedná:
Řádné (§ 101e): povinnost podat v zákonem stanovené lhůtě. Jedná se vždy o první podání za dané období, i když je podáváno po termínu pro podání.
Opravné (§ 101f odst. 1): možnost nahradit již podané řádné kontrolní hlášení, a to pouze pokud neuplynula lhůta pro podání tohoto řádného kontrolního hlášení. K předchozímu kontrolnímu hlášení se nepřihlíží, tj. plátce uvede znovu všechny údaje za předmětné období s promítnutím oprav.
Následné (§ 101f odst. 2):
Povinnost podat následné kontrolní hlášení vzniká v případě, že plátce zjistí po uplynutí lhůty k podání řádného kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje. Následné kontrolní hlášení se podává do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů nebo pokud byl plátce vyzván k podání upřesněného a doplněného kontrolního hlášení.
Následné kontrolní hlášení nebude podáváno pouze jako rozdíl proti dříve podanému kontrolnímu hlášení, ale znovu - tedy jako úplné se všemi údaji za předmětné období s promítnutím oprav.
Následné/opravné se podává v případě, kdy DS zjistí chybné údaje. Před uplynutím lhůty pro podání kontrolního hlášení může být podané kontrolní hlášení nahrazeno opravným kontrolním hlášením. Po uplynutí lhůty pro podání kontrolního hlášení musí být podáno následné kontrolní hlášení, jestliže plátce zjistí nesprávné nebo neúplné údaje v již podaném kontrolním hlášení.
Volby

 • B - řádné
 • O - opravné
 • N - následné
 • E - následné/opravné
mesicČíslo2měsíc
Období, za které kontrolní hlášení podává. Plátce vyplní kalendářní měsíc, za který (příp. za jehož část) podává kontrolní hlášení. Kalendářní měsíc uveďte číslicí v rozsahu 1 až 12, k vyplněné hodnotě nepřipisujte tečku. Vyplnění měsíce nebo čtvrtletí je pro další zpracování nezbytné. Pro právnickou osobu je obdobím pro podání kontrolního hlášení měsíc.
rokČíslo4rok
vyplníte kalendářní rok, za který podáváte kontrolní hlášení. Vyplnění tohoto údaje je pro další zpracování nezbytné.
vyzva_odpText1[BP]Rychlá odpověď na výzvu
se vyplňuje pouze ve specifických případech jako reakce na výzvu správce daně, kdy však plátce nemá povinnost podat kontrolní hlášení nebo potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení (tj. nemění žádná data). V případě použití této volby nesmějí být vyplněny řádky v oddílech A, B i C, ale vyplnění údajů o Plátci a Záhlaví je pro další zpracování nezbytné. Plátce je při využití uvedené volby vyzván aplikací EPO k doplnění položky „č.j. výzvy“ (resp. celé číslo jednací správce daně z doručené výzvy). Tímto způsobem plátce odpovídá v uvedeném případě na výzvu správce daně.
Volby
 • B - Nemám povinnost podat KH (nulové KH).
 • P - Potvrzuji správnost naposledy podaného KH.
zdobd_doDatum10do
Pouze pro fyzickou osobu (právnická osoba podává vždy za celý měsíc):
Pokud je kontrolní hlášení podáváno pouze za část vyplněného období (např. v případě insolvenčního řízení), zadejte za období od – do. Datum zadejte ve formátu "DD.MM.RRRR".
Pokud vyplníte pouze hodnotu od, pak se předpokládá interval od zadaného data do konce zadaného období.
Pokud vyplníte pouze hodnotu do, pak se předpokládá interval od počátku zadaného období do zadaného data.
zdobd_odDatum10od
Pouze pro fyzickou osobu (právnická osoba podává vždy za celý měsíc):
Pokud je kontrolní hlášení podáváno pouze za část vyplněného období (např. v případě insolvenčního řízení), zadejte za období od – do. Datum zadejte ve formátu "DD.MM.RRRR".
Pokud vyplníte pouze hodnotu od, pak se předpokládá interval od zadaného data do konce zadaného období.
Pokud vyplníte pouze hodnotu do, pak se předpokládá interval od počátku zadaného období do zadaného data.

Věta P
Identifikace plátce
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_orientText4Číslo orientační
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu.
c_popČíslo6Číslo popisné
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu.
c_pracufoČíslo44Územní pracoviště v, ve, pro
územní pracoviště, kde je nebo bude umístěn spis daňového subjektu (podle § 13 zákona číslo 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).
Pro popis číselníku Pracoviště FÚ klikněte zde.
c_telefText14Telefon
kontaktní daňového subjektu.
c_ufoČíslo31Finančnímu úřadu pro
Číslo finančního úřadu, kterému je podání určeno.
Pro popis číselníku Územní finanční orgány klikněte zde.
dicTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10Daňové identifikační číslo (DIČ - pouze číselná část)
Kmenová část daňového identifikačního čísla (pouze číselná část).
emailText25530E-mail
Elektronická adresa, kterou plátce uvede v souladu s § 101g odst. 4 a je výslovně určena pro účely zasílání písemností vydaných správcem daně souvisejících s kontrolním hlášením (zejména případných výzev zasílaných podle § 101g odst. 4).
id_datsText7Identifikátor datové schránky
pokud má subjekt zpřístupněnu datovou schránku. Id datové schránky je tvořeno 7 znaky v libovolné kombinaci číslic a písmen (velká a malá písmena se nerozlišují).
jmenoText2010Jméno
daňového subjektu fyzické osoby.
naz_obceText48Obec
místo pobytu nebo sídla daňového subjektu
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
opr_jmenoText20Jméno (a)
fyzické osoby oprávněné k podpisu.
Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho podepisující osoby právnická osoba.
opr_postaveniText40Vztah k právnické osobě.
fyzické osoby oprávněné k podpisu.
Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho podepisující osoby právnická osoba.
opr_prijmeniText36Příjmení
fyzické osoby oprávněné k podpisu.
Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho podepisující osoby právnická osoba.
prijmeniText36Příjmení
daňového subjektu fyzické osoby.
pscText103PSČ
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu. PSČ v České republice musí mít délku 5 znaků bez mezer.
sest_jmenoText20Jméno
osoby, která sestavila podání/tvrzení.
sest_prijmeniText36Příjmení
osoby, která sestavila podání/tvrzení.
sest_telefText14Telefon
osoby, která sestavila podání/tvrzení.
statText259Stát
Název státu místa pobytu nebo sídla daňového subjektu. Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka naz_zeme_c25.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
titulText10Titul
daňového subjektu fyzické osoby.
typ_dsText1[FP]Typ daňového subjektu.
(V případě skupiny se uvede typ zastupujícícho člena.)
F - fyzická osoba
P - právnická osoba.
uliceText3811Ulice (nebo část obce)
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu.
zast_dat_narDatum10Datum narození
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba, buď datum narození nebo evidenční číslo je povinné.
zast_ev_cisloText36Evidenční číslo osvědčení daňového poradce
Pokud podává fyzická podepisující osoba, buď datum narození nebo evidenční číslo je povinné.
zast_icTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10IČ právnické osoby
podepisující osoba.
Pokud podává právnická podepisující osoba je povinné.
zast_jmenoText20Jméno (a)
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba je povinné.
zast_kodText2([123])|(4c)|([4567][ab])Kód podepisující osoby
Číselný kód podle níže uvedených typů podepisující osoby:
Fyzická osoba:
1 - zákonný zástupce nebo opatrovník
2 - ustanovený zástupce
3 - společný zástupce, společný zmocněnec
4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba
4b - fyzická osoba daňový poradce nebo advokát
5a - osoba spravující pozůstalost
5b - zástupce osoby spravující pozůstalost
6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a - právní nástupce právnické osoby
7b - zástupce právního nástupce právnické osoby

Právnická osoba:
2 - ustanovený zástupce
3 - společný zástupce, společný zmocněnec
4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba
4c -právnická osoba vykonávající daňové poradenství
5a - osoba spravující pozůstalost
5b - zástupce osoby spravující pozůstalost
6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a - právní nástupce právnické osoby
7b - zástupce právního nástupce právnické osoby
zast_nazevText255Název právnické osoby
podepisující osoba.
Pokud podává právnická podepisující osoba je povinné.
zast_prijmeniText36Příjmení
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba je povinné.
zast_typText1[FP]Typ podepisující osoby
F - fyzická osoba
P - právnická osoba
Pokud podává podepisující osoba je povinné.
zkrobchjmText255Název právnické osoby
 

Věta A1
A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_evid_ddText60Ev. číslo daňového dokladu
Nepodává-li KH skupina, nesmí být duplicitní ev. č. daňového dokladu v řádcích se stejným kódem předmětu plnění.
c_radkuČíslo6Číslo řádku
Pokud je uvedeno, budou řádky ve formuláři uspořádány v zadaném pořadí.
dic_odbTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10DIČ odběratele (pouze číselná část)
(kmenová část bez mezer, pouze číselná část), povinný. Nesmí být uvedeno vlastní DIČ.
duzpDatum10DUZP
Datum uskutečnění zdanitelného plnění (plnění v režimu přenesení daňové povinnosti přiznává dodavatel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, nikoli z případných předcházejících přijatých plateb před uskutečněním zdanitelného plnění - tj. "záloh") - ve tvaru: DD.MM.RRRR (např.: 02.03.2016, tj. 10-místná položka). Datum uskutečnění zdanitelného plnění musí být vyšší než 31.12.2015. Doklady s DUZP nižším než 1.1.2016 je nutné podat pomocí Výpisu z evidence.
kod_pred_plText3Kód předmětu plnění
Uvede se (vybere z číselníku) na základě předem vyplněného období ze stránky Záhlaví. Pokud bude na jednom daňovém dokladu uvedeno více druhů plnění (spadajících pod různé kódy), je nutno rozepsat každý kód plnění na samostatný řádek (s uvedením stejného evidenčního čísla daňového dokladu).
Pro popis číselníku Kód předmětů plnění klikněte zde.
zakl_dane1ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně
bez rozlišení sazby daně

Věta A2
A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 2 a 3 (§ 24, § 25) (v případě plnění podle § 108 odst. 3 písm. b) jde o plnění přijatá od 29.7.2016)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_evid_ddText60Ev. číslo daňového dokladu
Evidenční číslo daňového dokladu uvedené na dokladu. Pokud plátce nemá doklad k dispozici, položku „Ev. číslo daňového dokladu“ ponechá prázdnou.
c_radkuČíslo6Číslo řádku
Pokud je uvedeno, budou řádky ve formuláři uspořádány v zadaném pořadí.
dan1ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 1
pro základní sazbu
dan2ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 2
pro 1. sníženou sazbu
dan3ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 3
pro 2. sníženou sazbu
dppdDatum10DPPD
Datum povinnosti přiznat daň ve tvaru DD.MM.RRRR, tj. 10-místná položka - podle § 24 (tj. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, pokud je zdanitelné plnění ke dni poskytnutí úplaty známo dostatečně určitě - § 20a odst. 3), podle § 25 (k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, vzniká povinnost přiznat daň ke dni vystavení tohoto dokladu. V případě pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 3, tj. přemístění zboží do tuzemska z jiného členského státu, vzniká povinnost přiznat daň dnem přemístění do tuzemska).
k_statText2Kód státu
Kód státu, který přidělil daňové identifikační číslo registrace k DPH dodavatele.
- např. u Německa "DE".
Seznam kódů zemí je uveden níže viz tabulka Daňová identifikační čísla členských států EU.
Název zeměKód země
BELGIEBE
BULHARSKOBG
ČESKÁ REPUBLIKACZ
DÁNSKODK
ESTONSKOEE
FINSKOFI
FRANCIEFR
CHORVATSKOHR
IRSKOIE
ITÁLIEIT
KYPRCY
LITVALT
LOTYŠSKOLV
LUCEMBURSKOLU
MAĎARSKOHU
MALTAMT
NĚMECKODE
NIZOZEMSKONL
POLSKOPL
PORTUGALSKOPT
RAKOUSKOAT
RUMUNSKORO
ŘECKOEL
SEVERNÍ IRSKOXI
SLOVENSKOSK
SLOVINSKOSI
ŠPANĚLSKOES
ŠVÉDSKO SE
VELKÁ BRITÁNIEGB
vatid_dodText12Identifikace dodavatele (VAT ID)
DIČ DPH dodavatele z jiného členského státu, tj. tzv. VAT ID, ve formátu bez mezer bez kódu členského státu dodavatele – např. u Německa: "12345678". V případě, že dodavatel nemá VAT ID, tj. EU DIČ DPH, (může se jednat např. o DIČ osoby povinné k dani z jiného členského státu nebo identifikaci zahraniční osoby povinné k dani, nebo ve vybraných případech přemístění zboží podle § 16 odst. 3) – tak v těchto případech pole "Identifikace dodavatele" zůstává prázdné
Daňová identifikační čísla členských států EU
Název země Kód země Formát DIČ dodavatele Počet znaků Poznámky
BELGIEBE 123456789010 pouze číslice
BULHARSKOBG123456789
1234567890
9
nebo 10
pouze číslice
ČESKÁ REPUBLIKACZ12345678
123456789
1234567890
8
nebo
9
nebo
10
pouze číslice
DÁNSKODK123456788pouze číslice
ESTONSKOEE1234567899pouze číslice
FINSKOFI123456788pouze číslice
FRANCIEFR12345678901
X1123456789
1X123456789
XX123456789
11obsahuje buď jen číslice nebo na prvním nebo druhém místě nebo na prvním a druhém místě velké písmeno, s výjimkou písmen I a O
CHORVATSKOHR1234567890111pouze číslice; Pozn.: je možné použít od 1.7.2013
IRSKOIE1234567X
1X34567X
1234567XX
8
nebo 9
obsahuje jedno nebo dvě velká písmena, a to na posledním místě nebo na druhém a posledním místě (pro délku 8),
obsahuje dvě velká písmena, a to na posledním a předposledním místě (pro délku 9)
ITÁLIEIT1234567890111pouze číslice
KYPRCY12345678X9obsahuje na posledním místě jedno velké písmeno
LITVALT123456789
123456789012
9 nebo
12
pouze číslice
LOTYŠSKOLV1234567890111pouze číslice
LUCEMBURSKOLU123456788pouze číslice
MAĎARSKOHU123456788pouze číslice
MALTAMT123456788pouze číslice
NĚMECKODE1234567899pouze číslice
NIZOZEMSKONL 123456789B01
nebo
ZZZZZZZZZZ12
12 prvních devět znaků jsou číslice, poslední 3 znaky jsou vždy v rozsahu B01 až B99
nebo
prvních deset znaků jsou číslice nebo velká písmena nebo "+" nebo "*", poslední 2 znaky jsou vždy v rozsahu 02 až 98
POLSKOPL123456789010pouze číslice
PORTUGALSKOPT1234567899pouze číslice
RAKOUSKOATU123456789první znak je vždy U, zbývajících osm jsou číslice
RUMUNSKORO123456789010 a méněpouze číslice
vzhledem k proměnlivé délce DIČ je i číslice „0“ na prvním popřípadě dalších místech DIČ rozhodující, např. RO 019 a RO 0019 představují dvě rozdílná DIČ
ŘECKOEL1234567899pouze číslice
SEVERNÍ IRSKO XI 123456789
nebo
123456789012
nebo
GD123
nebo
HA123
9
nebo
12
nebo
5
pouze číslice nebo na prvním a druhém místě písmena GD nebo HA
- v případě 12 číslic poslední tři představují identifikaci organizační složky pořizovatele zboží,
- písmena GD a tři následující číslice představují identifikaci vládní instituce,
- písmena HA a tři následující číslice představují identifikaci zdravotnické organizace
SLOVENSKOSK123456789010pouze číslice
SLOVINSKOSI123456788pouze číslice
ŠPANĚLSKOES X12345678
12345678X
X1234567X
9obsahuje jedno nebo dvě velká písmena, a to na prvním nebo posledním místě nebo na prvním a posledním místě
ŠVÉDSKOSE12345678901212pouze číslice
VELKÁ BRITÁNIE GB 123456789
nebo
123456789012
nebo
GD123
nebo
HA123
9
nebo
12
nebo
5
pouze číslice nebo na prvním a druhém místě písmena GD nebo HA
- v případě 12 číslic poslední tři představují identifikaci organizační složky pořizovatele zboží,
- písmena GD a tři následující číslice představují identifikaci vládní instituce,
- písmena HA a tři následující číslice představují identifikaci zdravotnické organizace
zakl_dane1ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 1
pro základní sazbu
zakl_dane2ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 2
pro 1. sníženou sazbu
zakl_dane3ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 3
pro 2. sníženou sazbu

Věta A3
A.3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c písm. c) bod 2
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_evid_ddText60Ev. číslo daňového dokladu
Evidenční číslo daňového dokladu
c_radkuČíslo6Číslo řádku
Pokud je uvedeno, budou řádky ve formuláři uspořádány v zadaném pořadí.
d_narozeniDatum10Datum narození
Pokud má odběratel DIČ (kód státu a kmenová část DIČ nebo VAT ID), položka zůstane prázdná. Pokud odběratel nemá DIČ nebo VAT ID a je fyzická osoba nepovinná k dani, vyplní se zde datum narození (ve tvaru DD.MM.RRRR, tj 10-místná položka). Pokud je odběratel právnická osoba, tak položka zůstane prázdná.
dupDatum10DUP
Datum uskutečnění osvobozeného plnění - ve tvaru DD.MM.RRRR, tj. 10- místná položka.
jm_prijm_obchText57Jméno a příjmení / obchodní jméno
Pokud má odběratel DIČ (kód státu a kmenová část DIČ nebo VAT ID), položka zůstane prázdná. Pokud odběratel nemá DIČ nebo VAT ID a je fyzická osoba nepovinná k dani, vyplní se zde jméno a příjmení. Pokud je odběratel právnická osoba, tak se zde vyplní obchodní jméno právnické osoby. Pokud nemá odběratel DIČ nebo VAT ID, je vyplnění této položky povinné.
k_statText2Kód státu
Kód státu, který přidělil daňové identifikační číslo registrace k DPH odběratele.
- např. u Německa "DE".
Seznam kódů zemí je uveden níže viz tabulka Daňová identifikační čísla členských států EU.
Název zeměKód země
BELGIEBE
BULHARSKOBG
ČESKÁ REPUBLIKACZ
DÁNSKODK
ESTONSKOEE
FINSKOFI
FRANCIE FR
CHORVATSKOHR
IRSKOIE
ITÁLIEIT
KYPRCY
LITVALT
LOTYŠSKOLV
LUCEMBURSKOLU
MAĎARSKOHU
MALTAMT
NĚMECKODE
NIZOZEMSKONL
POLSKOPL
PORTUGALSKOPT
RAKOUSKOAT
RUMUNSKORO
ŘECKOEL
SEVERNÍ IRSKOXI
SLOVENSKOSK
SLOVINSKOSI
ŠPANĚLSKOES
ŠVÉDSKOSE
VELKÁ BRITÁNIEGB
m_pobytu_sidloText100Místo pobytu / sídlo
Pokud má odběratel DIČ (kód státu a kmenová část DIČ nebo VAT ID), položka zůstane prázdná. Pokud odběratel nemá DIČ nebo VAT ID a je fyzická osoba nepovinná k dani, vyplní se zde místo pobytu. Pokud je odběratel právnická osoba nepovinná k dani nebo osoba povinná k dani nemající tuzemské DIČ pro daňové účely nebo VAT ID, tak se zde vyplní sídlo právnické osoby. Pokud nemá odběratel DIČ nebo VAT ID, je vyplnění této položky povinné.
osv_plneniČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Hodnota osvoboz. plnění
kterou je povinen uvést na kumulativním řádku 26 daňového přiznání k DPH. Vyplňují se údaje z daňového dokladu - jeden řádek = jeden daňový doklad. V případě vystavení souhrnného daňového dokladu (§ 31b), tj. dokladu za několik samostatných plnění, které plátce uskuteční pro stejnou osobu, uvede plátce souhrnnou hodnotu plnění z tohoto dokladu na jednom řádku kontrolního hlášení a do pole datum uskutečnění osvobozeného plnění ("DUP") uvede poslední (kalendářní) datum uskutečnění uvedené na dokladu.
vatid_odbText12DIČ/VAT ID
Pokud nemá odběratel DIČ (nebo tzv. „VAT ID“, resp. DIČ DPH EU – v případě osoby registrované k dani v jiném členském státě), položka zůstane prázdná (tj. fyzická osoba nepovinná k dani, nebo osoba povinná k dani nemající tuzemské DIČ pro daňové účely nebo VAT ID)a v těchto případech se pak dále uvádí údaj o jménu a příjmení nebo obchodním jménu/ datu narození (ve tvaru: DD.MM.RRRR, tj. 10-místná položka, u fyzické osoby nepovinné k dani) a místo pobytu nebo sídlo příjemce plnění (do pole pro místo pobytu se uvedou údaje - za sebou oddělené čárkou: ulice a číslo popisné nebo číslo orientační, název obce, PSČ, stát).
Pozn.: Pokud je vyplněna položka „Identifikace odběratele (Kód státu a kmenová část DIČ /VAT ID)“, tak položky týkající se „jména a příjmení/obchodního jména/data narození a místa pobytu/sídla“ – se již nevyplňují. Naopak pokud není vyplněna položka „Identifikace odběratele (Kód státu a kmenová část DIČ/VAT ID)“, stávají se povinnými poli pro vyplnění: „jméno a příjmení/obchodní jméno/datum narození (u fyzické osoby nepovinné k dani) a místo pobytu/sídlo.
Identifikace odběratele DIČ / VAT ID: DIČ DPH z jiného členského státu, tj. tzv. VAT ID, ve formátu bez mezer bez kódu členského státu odběratele – např. u Německa: "123456789".
Daňová identifikační čísla členských států EU
Název zeměKód zeměFormát DIČ odběratelePočet znakůPoznámky
BELGIEBE 123456789010 pouze číslice
BULHARSKOBG123456789
1234567890
9
nebo 10
pouze číslice
ČESKÁ REPUBLIKACZ12345678
123456789
1234567890
8
nebo
9
nebo
10
pouze číslice
DÁNSKODK123456788pouze číslice
ESTONSKOEE1234567899pouze číslice
FINSKOFI123456788pouze číslice
FRANCIEFR12345678901
X1123456789
1X123456789
XX123456789
11obsahuje buď jen číslice nebo na prvním nebo druhém místě nebo na prvním a druhém místě velké písmeno, s výjimkou písmen I a O
CHORVATSKOHR1234567890111pouze číslice; Pozn.: je možné použít od 1.7.2013
IRSKOIE1234567X
1X34567X
1234567XX
8
nebo 9
obsahuje jedno nebo dvě velká písmena, a to na posledním místě nebo na druhém a posledním místě (pro délku 8),
obsahuje dvě velká písmena, a to na posledním a předposledním místě (pro délku 9)
ITÁLIEIT1234567890111pouze číslice
KYPRCY12345678X9obsahuje na posledním místě jedno velké písmeno
LITVALT123456789
123456789012
9 nebo
12
pouze číslice
LOTYŠSKOLV1234567890111pouze číslice
LUCEMBURSKOLU123456788pouze číslice
MAĎARSKOHU123456788pouze číslice
MALTAMT123456788pouze číslice
NĚMECKODE1234567899pouze číslice
NIZOZEMSKONL123456789B01
nebo
ZZZZZZZZZZ12
12pouze číslice prvních devět znaků jsou číslice, poslední 3 znaky jsou vždy v rozsahu B01 až B99
nebo
prvních deset znaků jsou číslice nebo velká písmena nebo "+" nebo "*", poslední 2 znaky jsou vždy v rozsahu 02 až 98
POLSKOPL123456789010pouze číslice
PORTUGALSKOPT1234567899pouze číslice
RAKOUSKOATU123456789první znak je vždy U, zbývajících osm jsou číslice
RUMUNSKORO123456789010 a méněpouze číslice
vzhledem k proměnlivé délce DIČ je i číslice „0“ na prvním popřípadě dalších místech DIČ rozhodující, např. RO 019 a RO 0019 představují dvě rozdílná DIČ
ŘECKOEL1234567899pouze číslice
SEVERNÍ IRSKO XI 123456789
nebo
123456789012
nebo
GD123
nebo
HA123
9
nebo
12
nebo
5
pouze číslice nebo na prvním a druhém místě písmena GD nebo HA
- v případě 12 číslic poslední tři představují identifikaci organizační složky pořizovatele zboží,
- písmena GD a tři následující číslice představují identifikaci vládní instituce,
- písmena HA a tři následující číslice představují identifikaci zdravotnické organizace
SLOVENSKOSK123456789010pouze číslice
SLOVINSKOSI123456788pouze číslice
ŠPANĚLSKOESX12345678
12345678X
X1234567X
9obsahuje jedno nebo dvě velká písmena, a to na prvním nebo posledním místě nebo na prvním a posledním místě
ŠVÉDSKOSE12345678901212pouze číslice
VELKÁ BRITÁNIE GB 123456789
nebo
123456789012
nebo
GD123
nebo
HA123
9
nebo
12
nebo
5
pouze číslice nebo na prvním a druhém místě písmena GD nebo HA
- v případě 12 číslic poslední tři představují identifikaci organizační složky pořizovatele zboží,
- písmena GD a tři následující číslice představují identifikaci vládní instituce,
- písmena HA a tři následující číslice představují identifikaci zdravotnické organizace

Věta A4
A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_evid_ddText60Ev. číslo daňového dokladu
Nepodává-li kontrolní hlášení skupina, nesmí být evidenční číslo dokladu uvedeno duplicitně v řádcích se stejným kódem režimu plnění nebo v řádcích se stejným datem povinnosti přiznat daň.
c_radkuČíslo9Číslo řádku
Pokud je uvedeno, budou řádky ve formuláři uspořádány v zadaném pořadí.
dan1ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 1
pro základní sazbu
dan2ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 2
pro 1. sníženou sazbu
dan3ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 3
pro 2. sníženou sazbu
dic_odbTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10DIČ odběratele (pouze číselná část)
(kmenová část bez mezer, pouze číselná část), povinný. Nesmí být uvedeno vlastní DIČ.
dppdDatum10DPPD
Datum povinnosti přiznat daň (podle 20a odst. 1 a 2: den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty - tj. vč. případných přijatých plateb před uskutečněním plnění, pokud je zdanitelné plnění v okamžiku přijetí úplaty známo dostatečně určitě, § 20a odst. 3) - uvede se ve tvaru DD.MM.RRRR, tj. 10- místná položka
kod_rezim_plText1[012]Kód režimu plnění
Specifikace kódu režimu plnění:
 • 0 - běžné plnění
 • 1 - § 89 ZDPH (zvláštní režim pro cestovní službu)
 • 2 - § 90 ZDPH (zvláštní režim pro použité zboží)
zakl_dane1ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 1
pro základní sazbu
zakl_dane2ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 2
pro 1. sníženou sazbu
zakl_dane3ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 3
pro 2. sníženou sazbu
zdph_44Text1[ANP]Opravy u nedobytné pohledávky
Příznak opravy u nedobytné pohledávky. Nabývá hodnot:
 • N – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky
 • P – jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH
 • A – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019

Věta A5
A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
dan1ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 1
pro základní sazbu
dan2ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 2
pro 1. sníženou sazbu
dan3ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 3
pro 2. sníženou sazbu
zakl_dane1ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 1
pro základní sazbu
zakl_dane2ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 2
pro 1. sníženou sazbu
zakl_dane3ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 3
pro 2. sníženou sazbu

Věta B1
B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_evid_ddText60Ev. číslo daňového dokladu
Evidenční číslo daňového dokladu – uvedené na dokladu poskytovatelem plnění Pokud není poskytovatelem plnění skupina, nesmí být uvedeno duplicitní číslo daňového dokladu a kódu předmětu plnění od jednoho poskytovatele plnění.
c_radkuČíslo6Číslo řádku
Pokud je uvedeno, budou řádky ve formuláři uspořádány v zadaném pořadí.
dan1ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 1
pro základní sazbu
dan2ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 2
pro 1. sníženou sazbu
dan3ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 3
pro 2. sníženou sazb
dic_dodTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10DIČ dodavatele (pouze číselná část)
Vyplňte kmenovou část daňového identifikačního čísla dodavatele (pouze číselná část). Vyplnění tohoto údaje je pro další zpracování nezbytné. Nesmí být uvedeno DIČ subjektu, za který je KH podáváno.
duzpDatum10DUZP
Datum uskutečnění zdanitelného plnění,(v režimu přenesení daňové povinnosti je odběratel povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění „DUZP“, nikoli z případných předcházejících plateb před uskutečněním zdanitelného plnění, - tj.„záloh“) – uvede se ve tvaru DD.MM.RRRR, tj. 10-místná položka Datum uskutečnění zdanitelného plnění musí být vyšší než 31.12.2015. Doklady s DUZP nižším než 1.1.2016 je nutné podat pomocí Výpisu z evidence.
kod_pred_plText3Kód předmětu plnění
Uvede se (vybere z číselníku) na základě předem vyplněného období ze stránky Záhlaví. Pokud bude na jednom daňovém dokladu uvedeno více druhů plnění (spadajících pod různé kódy), je nutno rozepsat každý kód plnění na samostatný řádek (s uvedením stejného evidenčního čísla daňového dokladu).
Pro popis číselníku Kód předmětů plnění klikněte zde.
zakl_dane1ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 1
pro základní sazbu
zakl_dane2ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 2
pro 1. sníženou sazbu
zakl_dane3ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 3
pro 2. sníženou sazbu

Věta B2
B.2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny opravy odpočtu v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_evid_ddText60Ev. číslo daňového dokladu
Evidenční číslo daňového dokladu – uvedené na dokladu poskytovatelem plnění. Pokud není poskytovatelem plnění skupina, nesmí být uvedeno duplicitní číslo daňového dokladu od jednoho poskytovatele plnění v řádcích se stejným datem povinnosti přiznat daň „DPPD“ nebo v řádcích se shodně vyplněným polem „Použit poměr“.
c_radkuČíslo9Číslo řádku
Pokud je uvedeno, budou řádky ve formuláři uspořádány v zadaném pořadí.
dan1ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 1
pro základní sazbu
dan2ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 2
pro 1. sníženou sazbu
dan3ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 3
pro 2. sníženou sazbu
dic_dodTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10DIČ dodavatele (pouze číselná část)
Vyplňte kmenovou část daňového identifikačního čísla dodavatele (pouze číselná část). Vyplnění tohoto údaje je pro další zpracování nezbytné. Nesmí být uvedeno DIČ subjektu, za který je KH podáváno.
dppdDatum10DPPD
Datum, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost daň přiznat (dodavatelem), tj. datum vzniku nároku na odpočet daně podle § 72 odst. 3 (datum povinnosti přiznat daň dodavatelem - "DPPD"). Tímto datem je den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty, pokud je v okamžiku přijetí úplaty zdanitelné plnění známo dostatečně určitě - § 20a odst. 1 až 3. Uvede se ve tvaru DD.MM.RRRR, tj. 10-místná položka
pomerText1A|NPoužit poměr
ANO/NE. Specifikace poměrného nároku na odpočet daně, pokud je takto vykazován podle § 75.
zakl_dane1ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 1
pro základní sazbu
zakl_dane2ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 2
pro 1. sníženou sazbu
zakl_dane3ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 3
pro 2. sníženou sazbu
zdph_44Text1[ANP]Opravy u nedobytné pohledávky
Příznak opravy u nedobytné pohledávky. Nabývá hodnot:
 • N – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky
 • P – jedná se o opravu podle § 74a ZDPH
 • A – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019

Věta B3
B.3. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
dan1ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 1
pro základní sazbu
dan2ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 2
pro 1. sníženou sazbu
dan3ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Daň 3
pro 2. sníženou sazbu
zakl_dane1ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 1
pro základní sazbu
zakl_dane2ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 2
pro 1. sníženou sazbu
zakl_dane3ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22Základ daně 3
pro 2. sníženou sazbu

Věta C
C. Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
celk_zd_a2ČísloCelkem: 19 Před čárkou: 16 Za čárkou: 22A.2 celkem základy daně
Celková hodnota základu daně A.2. za období (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce) odpovídá řádkům: 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 přiznání k DPH. (Výpočet s maximální tolerancí +/- 1000 Kč.)
obrat23ČísloCelkem: 19 Před čárkou: 16 Za čárkou: 22A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH
Celková hodnota základu daně A.4. a A.5. za období (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce) odpovídá řádku 1 přiznání k DPH. (Výpočet s maximální tolerancí +/- 1000 Kč.)
obrat5ČísloCelkem: 19 Před čárkou: 16 Za čárkou: 22A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH
Celková hodnota základu daně u snížených sazeb A.4. a A.5. za období (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce) odpovídá řádku 2 přiznání k DPH. (Výpočet s maximální tolerancí +/- 1000 Kč.)
pln23ČísloCelkem: 19 Před čárkou: 16 Za čárkou: 22B.2. + B.3. celkem základy daně u základní sazby DPH
Celková hodnota základu daně (a daně) B.2. a B.3. (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce) odpovídá součtu řádků 40 daňového přiznání k DPH. (Výpočet s maximální tolerancí +/- 1000 Kč.)
pln5ČísloCelkem: 19 Před čárkou: 16 Za čárkou: 22B.2. + B.3. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH
Celková hodnota základu daně u snížených sazeb B.2. a B.3. (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce) odpovídá součtu řádků 41 daňového přiznání k DPH. (Výpočet s maximální tolerancí +/- 1000 Kč.)
pln_rez_prenČísloCelkem: 19 Před čárkou: 16 Za čárkou: 22A.1 celkem základy daně
Celková hodnota základu daně A.1. za období (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce) odpovídá řádku 25 přiznání k DPH. (Výpočet s maximální tolerancí +/- 1000 Kč.)
rez_pren23ČísloCelkem: 19 Před čárkou: 16 Za čárkou: 22B.1 celkem základy daně u základní sazby DPH
Celková hodnota základu daně B.1. za období (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce) odpovídá součtu základů daně řádků 10. (Výpočet s maximální tolerancí +/- 1000 Kč.)
rez_pren5ČísloCelkem: 19 Před čárkou: 16 Za čárkou: 22B.1 celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH
Celková hodnota základu daně u snížených sazeb B.1. za období (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce) odpovídá součtu základů daně řádků 11 přiznání k DPH. (Výpočet s maximální tolerancí +/- 1000 Kč.)

DPHKH1 - Limity

Z důvodů překročení stanovené velikosti podání může dojít ke změně zpracování z on-line do režimu off-line,
ve kterém budou některé kontroly a přepočty ve formuláři i u načteného podání vypnuty a podání bude odesláno bez jejich provedení.
U těchto níže uvedených vět písemnosti jsou uvedeny parametry, kdy po překročení stanoveného limitu bude zpracování
prováděno pouze v off-line režimu. Pokud není typ věty uveden, pak se jedná o limit pro všechny věty za podání celkem bez ohledu na
jejich typ. Takový limit, pokud je nastaven, bývá uveden vždy na prvním řádku tabulky.


TypPopisStanovený limit počtu řádků (záznamů)
Sumární limit všech řádků za celé podání15000

DPHKH1 - Komprimace podání

Toto podání, v případě odesílání přes rozhraní třetích stran, je před podpisem povinně komprimováno.
Povinná komprimace se nevztahuje na odesílání prostřednictvím Datové schránky. Do aplikace na Daňovém portále je možné nahrát komprimované i nekomprimované podání, ovšem pro nekomprimované podepsané podání není možné použít volbu 'Podat zrychleně'.

Legenda - význam sloupců jednotlivých tabulek


Struktura vět


Typ:Označení věty písemnosti. Věta reprezentuje určitý věcný (i opakující se) celek. Každá písemnost musí mít povinné věty "D" a "P". Pro označení věty jsou (nově) rezervovány 2 znaky.
Popis:Popis obsahu věty.
Minimální počet:Minimální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet.
Maximální počet:Maximální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet.
Položky:Seznam zkratek položek, které může daná věta obsahovat.

Položky vět


Zkratka:Název položky - tento název je použit i pro název položek v souboru XML.
Typ položky:Datový typ položky.
Délka:Maximální délka položky vyjádřená v počtu znaků.
Za čárkou:U číselných položek udává počet míst za desetinnou čárkou.
Kód:Obsahuje kód položky tak, jak se má zobrazit v popisu položky na formuláři/průvodci.
Maska:Pouze pro typ alfanum. Může obsahovat regulární výraz, na který je položka kontrolována.
Alfanum.:Udává, zda se jedná o textovou reprezentaci čísla (hodnotou položky mohou být pouze řetězce sestávající ze znaků '0' - '9').
Měna:Indikátor, zda se jedná o položku typu měna. Pokud nejsou vyplněny hodnoty délky a za čárkou, jsou použity defaultní údaje měny (10,2).
Povinná:Určuje, zda položka musí být zadána (v souboru).
Záporná:Určuje, zda (číselná) položka může být záporná.
Popis:Vysvětlení významu položky.